Prognos för utbetalningar 2017-2021, maj 2017

Återrapportering till regeringen  4 maj 2017

Efterfrågan på arbetskraft har varit något starkare än beräknat vid inledningen av 2017 och den goda efterfrågan väntas bestå under 2017 och 2018.

Utvecklingen föranleder inte några nämnvärda justeringar jämfört med föregående prognos. Jobbtillväxten blir mycket god - Arbetsförmedlingen räknar fortsatt med drygt 100 000 fler sysselsatta under 2017 och 2018. Samtidigt som vi även fortsatt ser en stadig ökning av utbudet av arbetskraft

Den tidigare, fleråriga nedåtgående trenden vad gäller antalet inskrivna arbetslösa har i början av 2017 planat ut. Den utvecklingen hänger ihop med att många nyanlända registrerar sig som arbetssökande. Därmed fortsätter också antalet deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag att öka under 2017. Samtidigt skrivs allt fler deltagare in i jobb- och utvecklingsgarantin efter sina två år i etableringsuppdraget. För närvarande är mer än hälften av de inskrivna arbetslösa utrikes födda och den andelen fortsätter att stiga. Skillnaderna är fortsatt stora mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

För att kunna svara mot ett ökat antal inskrivna arbetslösa, en ökande andel arbetssökande med utsatt ställning samt för att kunna förbättra kvaliteten i stödet inom etableringsuppdraget bedömer Arbetsförmedlingen att förvaltningsanslaget behöver förstärkas.

Arbetsförmedlingen ser även behov av att anslaget 1:2 ap1 aktivitetsstöd förstärks kommande år. Trots att antalet beslut om aktivitetsstöd förväntas minska, motsvarar detta inte den i budgetpropositionen aviserade, kraftiga minskningen av anslaget under prognosperioden. En starkt bidragande orsak till det är att antalet deltagare som går in i jobb- och utvecklingsgarantin från etableringsuppdraget kommer att öka och att växlingen till subventionerade anställningar hittills inte har skett i den takt och omfattning som krävs. Arbetsförmedlingen ser även behov av att kunna erbjuda programinsatser utanför garantiprogrammen för att förhindra långtidsarbetslöshet.

De förordningsändringar som trädde i kraft den 1 december 2016 har haft positiva effekter på volymökningen av antalet extratjänster och i slutet av mars pågick 2 800 anställningar i form av extratjänster, varav drygt 200 personer tillhör etableringsuppdraget. I denna prognos skrivs antalet extratjänster upp innevarande år. Det har varit ett tidskrävande arbete och omfattande dialoger med kommuner för att få fram platser för extratjänster. Samverkan med kommunerna har utvecklats positivt även om antalet platser ännu inte ökat i önskad omfattning.

De arbetsplatsförlagda aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin har minskat sedan 2014, vilket är en bekymmersam utveckling. Detta har gjort att Arbetsförmedlingen justerat ned de prognostiserade programkostnaderna för garantiprogrammen, vilket genererar ett ökat anslagssparande på anslag 1:3 ap1 (Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser). En fördjupad analys och en handlingsplan har tagits fram med ambitionen att aktiviteterna åter kommer att öka.

Redovisningsdatum för 2017

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2017 – 2021 till regeringen den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober 2017.