Prognos för utbetalningar 2017-2021, juli 2017

Återrapportering till regeringen 3 augusti 2017

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisa prognoser för hur mycket vi beräknar utbetala 2017 – 2021 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Det här är den fjärde av fem utgiftsprognoser som vi lämnar 2017.

Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som vi överlämnade i juni 2017 samt Migrationsverkets prognos från den 26 juli 2017 när det gäller etableringsuppdraget.

Efterfrågan på arbetskraft har varit fortsatt stark första halvåret 2017 och den goda efterfrågan väntas bestå under 2017 och 2018, vilket ökar möjligheterna för arbetslösa att hitta ett jobb. Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska och är nu nere på den lägsta nivån sedan 2008. Under 2018 – 2020 beräknas arbetslösheten totalt sett åter stiga något beroende på tillskott av arbetskraft.

Sedan föregående prognos, som lämnades i maj 2017, har endast mindre justeringar gjorts på samtliga anslag då utvecklingen i stort följt tidigare prognos.

Migrationsverket lämnade den 26 juli en ny prognos. I denna prognos har de skrivit ner antalet nya asylsökande och därmed antalet beviljade uppehållstillstånd. Utifrån Migrationsverkets senaste prognos har antalet nya deltagare inom etableringsuppdraget justerats ned. Trots detta så är antalet kvarstående deltagare mycket högt fortfarande och bedöms endast minska marginellt under hösten. Arbetsförmedlingen har under en längre tid pekat på att förvaltningsanslaget per deltagare bör öka. Med ett stort antal deltagare per arbetsförmedlare är det svårt att erbjuda god service och individuellt anpassat stöd.

Antalet deltagare i garantiprogrammen fortsätter att minska, trots att växlingen till subventionerade anställningar inte skett i planerad omfattning. Dock har antalet extratjänster ökat som planerat och prognostiseras fortsätta öka under prognosperioden. Även arbetet med att öka aktivitetsnivån för deltagarna inom garantiprogrammen har nu börjat ge resultat och fler har fått en registrerad aktivitet.

Utvecklingen av antalet anställningar med lönebidrag har varit positiv de senaste månaderna och följt den prognostiserade utvecklingen. Under senaste kvartalet har antalet anställningar ökat med drygt 1 700 personer. Under en längre tid har antalet arbetslösa och programdeltagare varit minst lika många som antalet personer med lönebidrag. Detta har nu förändrats och antalet personer med lönebidrag överstiger antalet arbetslösa och programdeltagare med funktionsnedsättning med cirka 13 000 personer.

Redovisningsdatum för 2017

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2017 – 2021 till regeringen den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober 2017.