Prognos för utbetalningar 2017-2021, januari 2017

Återrapportering till regeringen 18 januari 2017

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2017 – 2021 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den första av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2017.

I enlighet med regleringsbrevet redogörs i denna prognos endast för större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2016. Utfallet för 2016 som redovisas i denna prognos är preliminärt då bokslutet ännu inte är klart.

Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som Arbetsförmedlingen lämnade i december 2016. Migrationsverket har inte gjort någon ny beräkning av antalet beviljade uppehållstillstånd sedan oktober 2016. I denna prognos har Arbetsförmedlingen därför fortsatt utgått från den beräkningen som gjordes inför utgiftsprognosen som lämnades oktober 2016.

Den internationella flyktingkrisen är inte över och Migrationsverkets prognos över asylsökande är osäker, särskilt för perioden 2018 och framåt. Därtill kan den tillfälliga lagstiftningen påverka inflödet till etableringsuppdraget genom att många förlängningsansökningar väntas komma under 2017 som ska hanteras av Migrationsverket. Nuvarande prognos visar att inflödet till etableringsuppdraget förväntas vara som högst fram till sommaren 2017, för att sedan minska successivt. Inflödet till etableringsuppdraget har även varit det högsta någonsin under hösten, då runt 4000 nya deltagare skrevs in varje månad.

Efterfrågan på arbetskraft har förstärkts kraftigt på senare år och den goda efterfrågan väntas bestå under 2017 och 2018. Det betyder att jobbtillväxten är fortsatt mycket god. Vi räknar med drygt 100 000 fler sysselsatta under 2017 och 2018. Samtidigt ökar utbudet av arbetskraft. Arbetslösheten fortsätter att minska under 2017, för att sedan börja öka igen till följd av en högre nettoinvandring.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen minskade något under 2016 men från och med 2017 sker en ökning av antalet inskrivna arbetslösa. Detta sammanhänger med att många nyanlända registrerar sig som arbetssökande. Därmed fortsätter också antalet deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag att öka. För närvarande är drygt hälften av de inskrivna arbetslösa utrikes födda. Skillnaderna är därmed fortsatt stora mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Bland inrikes födda har arbetslösheten nu sjunkit till en så låg nivå att de lediga arbetskraftsresurserna i denna grupp måste betraktas som små.

Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna för arbetslösa att hitta ett jobb, men samtidigt är det många som har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Kännetecknande för många av dem är en kort utbildningsbakgrund. Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar gymnasiekompetens - andelen bedöms stiga framöver. För denna grupp behöver arbetsmarknadspolitiken draghjälp av utbildningspolitiken.

Utvecklingen på arbetsmarknaden och insatser inom arbetsmarknadspolitiken, riktade mot grupper som har en svagare position på arbetsmarknaden, medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar minskar de kommande åren. Däremot ökar inflödet av deltagare från etableringsuppdraget till garantiprogrammen, vilket håller tillbaka nedgången.

Redovisningsdatum för 2017

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2017 – 2021 till regeringen den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober 2017.