Prognos för utbetalningar 2017-2021, februari 2017

Återrapportering till regeringen 17 februari 2017

Efterfrågan på arbetskraft har förstärkts kraftigt på senare år och den goda efterfrågan väntas bestå under 2017 och 2018. Det betyder att jobbtillväxten är fortsatt mycket god. Vi räknar med drygt 100 000 fler sysselsatta under 2017 och 2018. Samtidigt ökar utbudet av arbetskraft. Arbetslösheten fortsätter att minska under 2017, för att sedan börja öka igen till följd av en högre nettoinvandring.

Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna för arbetslösa att hitta ett jobb. Det gäller inte minst ungdomar. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat kraftigt. Detta har medfört att prognosen över antalet ungdomar i garantiprogrammen har skrivits ned. I och med detta har även målgruppen i behov av andra insatser, så som traineejobb och utbildningskontrakt minskat.

Samtidigt som arbetsmarknaden är gynnsam för många finns ett växande antal arbetslösa som har svårt att komma in på och få en fast förankring på arbetsmarknaden. Kännetecknande för många av dem är en kort utbildningsbakgrund. Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar gymnasiekompetens och andelen bedöms stiga framöver.

Inflödet till etableringsuppdraget förväntas vara som högst fram till sommaren 2017, för att sedan minska successivt. Sedan augusti 2016 har i genomsnitt 4 200 nya deltagare skrivits in i etableringsuppdraget varje månad, vilket är de högsta nivåerna någonsin. Det har varit och är en tuff utmaning att både hinna skriva in de nya deltagarna och ge dem ett så individuellt anpassat stöd som möjligt.

Trots den stora ökningen av antalet deltagare inom etableringsuppdraget kan en rad goda resultat uppvisas under 2016.

  • Andelen som lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier har ökat från 31 % under 2015 till 33 % under 2016. 
  • Andelen som studerar på kommunal vuxenutbildning under tid med etableringsplan har ökat från 7 % i januari 2016 till 8 % i januari 2017, vilket bidrar till en snabbare etablering. 
  • Ett nytt systematiserat arbetssätt har införts vilket förväntas bidra till att deltagarna i större utsträckning erbjuds aktiviteter utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Snabbspåren för nyanlända har upprättats inom 13 branscher och omfattar ett 20-tal yrken.
  • Antalet som deltar i folkhögskoleutbildning i etableringsuppdraget har ökat betydligt.

Redovisningsdatum för 2017

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2017 – 2021 till regeringen den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober 2017.