Prognos för utbetalningar 2016-2020, oktober 2016

Återrapportering till regeringen  27 oktober 2016

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 6,9 % 2016, jämfört med 7,5 % 2015. Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska 2017 till 6,6 %.

Kommande år under prognosperioden bedöms arbetslösheten åter öka 2018 till 6,8 %, 2019 till 7,2 % och 2020 till 7,4 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2016.

Några exempel på vad prognosen tar upp

  • Arbetslösheten för ungdomar visar på en fortsatt positiv utveckling och antalet öppet arbetslösa och i program minskar. Samtidigt kvarstår utmaningar för de med utsatt ställning som får allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget kommer att öka kraftigt under andra halvåret 2016 och 2017. Samtidigt prognosticerar Migrationsverket att färre personer kommer att söka asyl i år och kommande år.
  • Antalet som arbetar inom etableringsplan och som studerar kommunal vuxenutbildning inom etableringsplan ökar, vilket bidrar till en snabb och effektiv etablering. Av de som lämnat etableringsuppdraget mellan oktober 2015 och september 2016 arbetade eller studerade 32 % 90 dagar efter att de lämnat uppdraget, vilket är en ökning med en procentenhet (2 379 personer) jämfört med motsvarande period 2014 till 2015.

Redovisningsdatum för 2016

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för utbetalningar 2016–2020 till regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016.