Prognoser för utbetalningar 2016-2020, maj 2016

Återrapportering till regeringen  3 maj 2016

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 6,9 % 2016, jämfört med 7,5 % 2015. Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska 2017 till 6,6 %.

Kommande år under prognosperioden bedöms arbetslösheten åter öka 2018 till ,7 %, 2019 till 7,1 % och 2020 till 7,5 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2015.

Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget kommer att öka mer 2016 och 2017 än vad som tidigare prognosticerats. Anledningen till ökningen är att Migrationsverket bedömer att de kommer att avgöra fler ärenden om uppehållstillstånd bland de som redan har ansökt om asyl. Samtidigt prognosticerar Migrationsverket att färre personer kommer att söka asyl i år och kommande år. Att antalet nya asylansökningar nu minskar medför att antalet deltagare i etableringsuppdraget väntas sjunka 2018 – 2020.

Större andel av deltagarna inom etableringsuppdraget går till arbete eller studier än tidigare. Internt utvecklingsarbete har bedrivits för att förbättra och effektivisera etableringsprocessen. För att upprätthålla denna positiva utveckling kvarstår Arbetsförmedlingens bedömning sedan tidigare att de nuvarande och aviserade anslagsnivåerna för etableringsuppdraget är väsentligt lägre än vad som kommer behövas för att möta den ökade inströmningen av deltagare till etableringsuppdraget de närmaste åren. Behovet av ett utökat anslag i år och nästa år i ökar ytterligare då prognosen över nya deltagare i skrivits upp kraftigt dessa år.

Kostnaderna under anslaget 1:2 ap 1 Aktivitetsstöd har ökat mer än vad som tidigare prognostiserats. Det har funnits en osäkerhet kring hur mycket det höjda taket i a-kassan och höjningen av grundbeloppet skulle påverka snittkostnaden för aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen ser nu att snittkostnaden har ökat markant de senaste månaderna. Samtidigt är antalet personer i garantiprogrammen högre än vad som tidigare bedömts. Prognosen har därför justerats upp.

Antalet deltagare i sysselsättningsfasen minskade starkt under februari och mars 2016. Nedgången blev starkare än vad som bedömdes i februari. De flesta deltagare har fått nya beslut om deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, varför denna prognos justerats upp.

Arbetslösheten bland ungdomar sjunker, men det blir samtidigt svårare för dem som fastnat i arbetslöshet att få ett jobb. Antalet öppet arbetslösa ungdomar och ungdomar i program har minskat med 13 % det senaste året.

Utvecklingen för subventionerade anställningar följer inte den tidigare prognosen. Växlingen från garantiprogrammen till subventionerade anställningar eller utbildningar sker inte i den omfattning som tidigare beräknats. Det finns flera anledningar till detta. En är den belastning som det stora antalet nyanlända innebär för kommunerna. En annan orsak som har framförts är att statsstödsreglerna kring de nya stöden är komplexa samt att sökande i målgruppen för extratjänster i många fall saknar rätt kompetens för de tjänster som är aktuella hos kommunerna.

Även kommunernas kapacitet att erbjuda utbildningar i kombination med anställningar varierar. Sammantaget får detta till följd att sparandet på anslag 1:3 ap1 ökar. Bedömningen är dock alltjämt att antalet subventionerade anställningar kommer att öka till hösten, främst extratjänster och traineejobb. Under tiden arbetar man lokalt med att utnyttja andra insatser såsom arbetsmarknadsutbildningar och kompletterande tjänster.

Utifrån den utveckling som beskrivs ovan föreslår Arbetsförmedlingen en justering av fördelningen mellan anslagen 1:2 ap1 Aktivitetsstöd och 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser för budgetåret 2017.

Antalet beslut om subventionerade anställningar under anslaget 1:4 Lönebidrag har inte ökat i den omfattning det finns möjlighet till samtidigt som snittkostnaderna sjunker för dessa subventionerade anställningar. Som en följd bedöms det prognostiserade anslagssparandet öka.

Redovisningsdatum för 2016

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2016–2020 till regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016.