Prognos för utbetalningar 2016-2020, januari 2016

Återrapportering till regeringen 21 januari 2016

Arbetsförmedlingen ska enligt Regleringsbrev för budgetåret 2016 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2016 – 2020 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den första av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2016. I enlighet med regleringsbrevet redogörs i denna prognos endast för större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2015. Utfallet för 2015 som redovisas i denna prognos är preliminärt då bokslutet ännu inte är klart.

Arbetsförmedlingen lämnade i december 2015 en ny arbetsmarknadsprognos vilken ligger till grund för beräkningarna. En successivt förstärkt konjunktur bedöms leda till att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara stark och att arbetslösheten minskar under de närmaste åren. På lite längre sikt bedöms dock arbetslösheten öka något till följd av en högre nettoinvandring. Utvecklingen på arbetsmarknaden medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar minskar under perioden fram till år 2020. Den ökning av arbetslösheten som sker under slutet av perioden hinner inte slå igenom i prognostalen för garantiprogrammen. Under perioden planeras en avveckling av sysselsättningsfasen. Deltagarna kommer i första hand att erbjudas anställningsstöd i form av extratjänster.

Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 13 ligger Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för personer som omfattas av etableringsuppdraget. Migrationsverket har inte gjort någon ny beräkning av antalet beviljade uppehållstillstånd sedan oktober 2015. I denna prognos har Arbetsförmedlingen därför fortsatt utgått från den beräkningen som gjordes inför utgiftsprognosen som lämnades oktober 2015. Prognosen pekar således fortfarande på en kraftig ökning av antalet arbetssökande som tillhör etableringsuppdraget kommande år. Inflödet till etableringsuppdraget har ökat de senaste månaderna och allt tyder på ett fortsatt stort inflöde. Myndigheten ser positivt på regeringens aviserade satsningar inom integrationsområdet som berör myndigheten, men vill betona att ytterligare förstärkningar kommer att behövas.

Samtidigt är befintlig prognos för etableringsuppdraget osäker, i synnerhet för perioden 2018 och framåt. Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen rörande flyktingsituationen såväl i Sverige som utanför landets gränser. Därtill kan förändringar i regelverk, Migrationsverkets handläggningstider m.m. komma att påverka både inflödet till etableringsuppdraget och myndighetens uppdrag och roll. Förkortas handläggningstiderna hos Migrationsverket kommer den kraftiga ökningen av inflödet komma tidigare än vad som nu prognostiseras.

Redovisningsdatum för 2016

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2016–2020 till regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016.