Prognoser för utbetalningar 2016-2020, februari 2016

Återrapportering till regeringen 19 februari 2016

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 6,9 % 2016, jämfört med 7,5 % 2015. Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska 2017 till 6,6 %. Kommande år under prognosperioden bedöms arbetslösheten åter öka 2018 till 6,7 %, 2019 till 7,1 % och 2020 till 7,5 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2015.

Migrationsverket räknar med 70 000 – 140 000 asylansökningar i år och 55 000 – 105 000 nästa år. Många kommer att få permanent- eller tillfälligt uppehållstillstånd och behöver då Arbetsförmedlingens hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Osäkerheten om hur snabbt Migrationsverket kommer att avgöra asylärenden är stor. Arbetsförmedlingen utgår i denna prognos från Migrationsverkets huvudalternativ för ansökningar och beslut.

En väl fungerande integration är en av de största utmaningarna för Sveriges framtida tillgång på arbetskraft och en fungerande matchning på arbetsmarknaden. I en situation där prognosen över antalet asylsökande uppgår till historiskt höga nivåer ställs det mycket stora krav på Arbetsförmedlingens förmåga att anpassa verksamheten under de kommande åren.

För att myndigheten ska kunna utföra sitt etableringsuppdrag på ett kvalitativt sätt och stå väl rustad när inflödet av deltagare till etableringsuppdraget förväntas öka kraftigt behöver myndigheten förstärkta resurser. Den förstärkningen av förvaltningsmedel som skett 2016, och de föreslagna anslagsnivåerna framöver, kommer inte att räcka. Förvaltningsmedlen (1:1 ap2 UO 14) behöver kraftigt förstärkas i takt med att inflödet ökar, samtidigt som myndigheten också ser behov av att höja kvaliteten och individanpassningen av stödet. Arbetsförmedlingen ser ett stort behov av att få tidiga och över tid hållbara besked om utökad finansiering för att hinna anpassa bemanningen i tid.

Ett antal lagändringar för asylsökande är planerade att införas i närtid, vilka kan påverka Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Som exempel kan nämnas förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Hur dessa lagändringar kommer att påverka antalet deltagare i etableringsuppdraget är dock svårt att säga.

Föreslagna anslagsnivåer för programmedel (1:4 UO 13) och etableringsersättning (1:3 UO 13) kommer inte heller att räcka. Även på dessa anslag behövs därför kraftiga resursförstärkningar kommande år.

På anslaget 1:3 ap1 och 1:4 ap1 (UO 14) så redovisar Arbetsförmedlingen ett ökande sparande jämfört med föregående prognos. De subventionerade anställningarna har inte ökat i den omfattningen som tidigare prognostiserats. Det finns flera bidragande orsaker till det, bl.a. att det tar tid att bygga upp samarbetet med kommunerna och att flyktingsituationen dessutom påverkar kommunernas kapacitet. Arbetsförmedlingen vill dock understryka att även den bedömning som lämnas i denna prognos är att betrakta som fortsatt ambitiös.

Redovisningsdatum för 2016

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2016–2020 till regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016.