Prognos för utbetalningar 2016–2020, augusti 2016

Återrapportering till regeringen 2 augusti 2016

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar förväntas den totala arbetslösheten att sjunka med 0,6 procentenheter under året, i jämförelse med 2015. Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska till 6,6 procent under 2017.

Kommande år under prognosperioden förväntas arbetslösheten åter öka och 2020 bedöms den ligga på 7,4 procent. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2016.

Några exempel på vad prognosen tar upp

  • Den starka efterfrågan på arbetskraft ökar möjligheterna för arbetslösa att hitta ett jobb, men samtidigt är det många som har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Många av dem har en kort utbildningsbakgrund.
  • Ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program har minskat med
    16 procent
    det senaste året. Samtidigt får de med utsatt ställning allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Antalet nya deltagare i etableringsuppdraget kommer att öka kraftigt under andra halvåret 2016 och 2017. Samtidigt prognosticerar Migrationsverket att färre personer kommer att söka asyl i år och kommande år, vilket medför att antalet deltagare i etableringsuppdraget väntas sjunka 2018 – 2020.
  • Behovet av utbildning är stort bland många av de inskrivna arbetslösa samtidigt som det finns yrken inom vilka arbetsgivare upplever brist.

Redovisningsdatum för 2016

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för utbetalningar
2016–2020 till regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016.