Prognoser för utbetalningar 2015-2019, oktober 2015

Återrapportering till regeringen  26 oktober 2015

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,5 %, 2017 till 7,3 %, 2018 till 7,0 % och 2019 till 6,9 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2015.

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av antalet asylsökande så bedöms arbetsmarknadsprognosen revideras påtagligt i samband med att myndigheten lämnar en ny arbetsmarknadsprognos i december.

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har aldrig varit större än nu. Migrationsverket räknar med 140 000 – 190 000 asylansökningar i år och 100 000 – 170 000 nästa år. Många kommer att få permanent- eller tillfälligt uppehållstillstånd och behöver då Arbetsförmedlingens hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Osäkerheten om hur snabbt Migrationsverket kommer att avgöra asylärenden är stor. Arbetsförmedlingen utgår i denna prognos från Migrationsverkets huvudscenario för ansökningar och beslut.

En väl fungerande integration är en av de största utmaningarna för Sveriges framtida tillgång på arbetskraft och en fungerande matchning på arbetsmarknaden. I en situation där prognosen över antalet asylsökande uppgår till historiskt höga nivåer ställs det mycket stora krav på Arbetsförmedlingens förmåga att anpassa verksamheten under de kommande åren.

För att myndigheten ska kunna utföra sitt etableringsuppdrag på ett kvalitativt sätt och stå väl rustad när inflödet av deltagare till etableringsuppdraget förväntas öka kraftigt behöver myndigheten förstärkta resurser. Den förstärkning av förvaltningsmedel som getts under 2015, och de föreslagna anslagsnivåerna framöver, kommer inte att räcka. Fram till och med september har myndigheten under året utökat sin personal med cirka 400 medarbetare. Uppbyggnaden av organisationens kapacitet måste fortsätta.

Myndigheten måste under 2016 dels klara av att ge ett kvalitativt stöd till de ökande antalet arbetssökande inom etableringsuppdraget, dels rusta sig för att kunna ta emot ytterligare en stor ökningen av arbetssökande som kommer från 2017 och framåt. Förutom de resursbehov som följer av ett ökat antal deltagare i etableringsuppdraget ser myndigheten ett behov av att öka de tillgängliga förvaltningsresurserna per individ så att de når upp till den nivå som gällde under 2013. Detta är den nivå som Arbetsförmedlingen bedömer är nödvändig för att klara av uppdraget.

En anslagsförstärkning behövs redan vid ingången av 2016 för att myndigheten ska stå rustad inför 2017. Arbetsförmedlingens bedömning är att anslaget behöver förstärkas med ytterligare 250 miljoner kronor 2016 utöver de 1 389 miljoner kronor som föreslås i budgetpropositionen. För att säkerställa att pågående rekryteringsarbete inte avstannar, utan kan fortsätta med full kraft, behöver myndigheten besked om eventuell anslagsförstärkning snarast möjligt. I avvaktan på besked om möjligheten till utökat anslag avser Arbetsförmedlingen att hemställa om utökad anslagskredit år 2016 till 10 %.

Under 2017-2019 ser myndigheten behov av betydligt kraftigare förstärkningar av förvaltningsmedel inom etableringsuppdraget. Anslaget behöver utökas nästan 1 miljard kronor 2017, 2 miljarder kronor 2018 och 3 miljarder kronor 2019 jämfört med vad som föreslås i budgetpropositionen.

Då antalet arbetssökande inom etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt kommer även kostnaderna under anslagen för etableringsersättning och program inom etableringsuppdraget att behöva utökas mer än vad som föreslagits i budgetpropositionen.

Det är naturligtvis viktigt att de nyanlända kan erbjudas kvalitativa och individanpassade programinsatser för att underlätta deras etablering, samt att de får den etableringsersättning som de har rätt till. Arbetsförmedlingen ser behov av kraftiga resursförstärkningar av anslag 1:3 UO 13 från och med 2018, och för anslag 1:4 på samma utgiftsområde från och med 2017.

På förvaltningsanslaget ap1 prognostiserar Arbetsförmedlingen fortfarande ett anslagssparande på 100 miljoner kronor 2015. Det prognostiserade sparandet möjliggör en successiv och över tid hållbar uppbyggnad av myndighetens kapacitet även under 2016.

Vad gäller övriga anslag bedöms överlag sänkta kostnader för 2015. Kostnaderna för aktivitetsstöd sänks, trots att grundbeloppet och taket i a-kassan höjs under hösten, främst på grund av att antalet deltagare i garantiprogrammen minskar. Prognosen avseende aktivitetsstöd kommande år under prognosperioden förutsätter att de olika formerna av subventionerade anställningar utvecklas i den takt som nu prognostiserats.

Även kostnaderna under anslag 1:3 bedöms bli lägre än vad som tidigare angetts. Det beror bland annat på färre deltagare i förstärkt särskilt anställningsstöd och utbildning, men även på att Arbetsförmedlingen gör en något mindre positiv bedömning av hur snabbt antalet deltagare kan utvecklas inom de nya insatserna extratjänster och traineejobb. Införandet av insatserna medför ett tidskrävande arbete för att organisera och bygga nödvändiga samverkansstrukturer. Det kommer därför ta tid innan önskat antal deltagare i de nya insatserna kan förväntas uppnås.

På anslag 1:4 ser myndigheten positivt på att anslaget föreslås öka kommande år. I denna prognos bedömer myndigheten ett något ökande anslagssparande innevarande år samt ett sparande även nästa år. Detta trots att myndigheten planerar för att betydligt fler ska kunna få ta del av de subventionerade anställningsformerna inom anslaget. Orsaken till det bedömda sparandet är bl.a. att myndighetens stöd på anslaget måste planeras långsiktigt och därmed anpassas till föreslaget anslag kommande år.