Prognoser för utbetalningar 2015-2019, maj 2015

Återrapportering till regeringen  6 maj 2015

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,9 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,7 %, 2017 till 7,4 %, 2018 till 7,3 % och 2019 till 7,2 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2014.

Regeringens politik och den tilldelning av ekonomiska resurser som föreslås i vårpropositionen 2015 till Arbetsförmedlingen innebär flera stora utmaningar både på kort sikt och för de kommande åren. Regeringens reformer ökar förväntningarna på myndigheten att bidra till att både förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. Ungdomar ska särskilt prioriteras och en 90-dagarsgaranti för ungdomar ska successivt införas. Sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin ska avvecklas och ersättas av bl.a. extratjänster. Arbetet med att implementera reformerna i vårpropositionen har inletts.

Vid beräkning av kostnader och volymer i denna prognos har hänsyn tagits till de föreslagna reformerna. Arbetsförmedlingen gör i denna prognos en något mer försiktig bedömning av vilken uppbyggnadstakt som är möjligt under prognosperioden än vad föreslagna anslagsnivåer ger utrymme till. Samtidigt ska myndighetens prognoser i dessa delar tolkas med viss försiktighet eftersom utformningen av reformerna i alla delar ännu inte klar. Vilka volymer som är möjliga att uppnå är också i hög utsträckning beroende av i vilken utsträckning som kommunerna är villiga att bistå med platser. Volymberäkningarna i denna prognos utgår från att på sikt nå regeringens målsättning om 90-dagarsgarantin för unga och en avveckling av sysselsättningsfasen.

Arbetsförmedlingens bedömning i denna prognos är att det kommer att uppstå ett anslagssparande både på 1:2 ap1 aktivitetsstöd och på 1:3 ap1 programkostnader under 2015. Följande år under prognosperioden beräknas kostnaderna för aktivitetsstöd överstiga de föreslagna anslagen samtidigt som ett överskott för programkostnader beräknas.

Förstärkningen av förvaltningsanslaget i år som föreslås i vårändringsbudgeten bedöms skapa förutsättningar för Arbetsförmedlingen att genomföra de föreslagna reformerna samtidigt som arbetet med förnyelsen av Arbetsförmedlingen pågår. Arbetsförmedlingen ser dock vissa svårigheter att nyttja det föreslagna anslaget fullt ut, då höjningen av anslaget är tillfällig 2015. Verksamheten behöver stabila och långsiktiga förutsättningar och verksamhetens omfattning innevarande år behöver utformas även med hänsyn till föreslagna anslag kommande år under prognosperioden. Arbetsförmedlingen räknar i denna prognos därför med ett anslagssparande på 60 miljoner kronor.

Antalet deltagare i etableringsuppdraget förväntas fortsätta öka kraftigt de kommande åren. De föreslagna förvaltningsanslagen och anslagen för program inom etableringsuppdraget utvecklas inte i samma takt som antalet deltagare inom uppdraget prognostiseras att öka. Arbetsförmedlingen ser därför behov av betydande anslagsförstärkningar kommande år under prognosperioden. Även kortsiktiga åtgärder behövs för att snabbt förstärka stödet till de arbetssökande inom etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen har i budgetunderlaget 2015 därför föreslagit att den stora ökningen av antalet deltagare kan mötas med tillfälligt anställd personal, så kallade etableringsresurser, som finansieras på anslag 1:4 (UO 13).