Prognoser för utbetalningar 2015-2019, juli 2015

Återrapportering till regeringen  27 juli 2015

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,55 %, 2017 till 7,3 %, 2018 till 7,0 % och 2019 till 6,9 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2015.

Arbetsförmedlingen bedriver ett omfattande rekryteringsarbete under 2015 till följd av ett förstärkt förvaltningsanslag avseende både ap 1 och ap 2. I snitt anställs närmare 100 medarbetare per månad. Förstärkningen syftar till att möjliggöra genomförandet av regeringens reformer som presenterades i vårpropositionen. Från och med den 3 augusti 2015 blir möjligt att använda de nya insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. Införandet av dessa insatser är första steget i arbetet med att införa en 90-dagarsgaranti där alla ungdomar ska erbjudas jobb, utbildning eller en insats som leder till jobb inom 90 dagar. För att lyckas med detta uppdrag krävs en väl utvecklad samverkan med kommunerna, både som arbetsgivare och utbildningsanordnare. Förberedelser för att införa reformerna pågår och bl.a. har en aktiv samverkan med kommunerna initierats. För att möjliggöra en successiv och över tid hållbar uppbyggnad av myndighetens kapacitet beräknar myndigheten att ta med sig ett sparande på förvaltingsanslaget ap 1 på 100 miljoner kronor till 2016.

På förvaltningsanslaget ap 2, nyanländas etablering, bedöms en fullt anslagsutnyttjande under året. Det extra tillskottet på anslagsposten 2015 har varit välkommet för att möta det stora inflödet till etableringsuppdraget. Positivt är också att andelen och antalet i etableringsuppdraget som går vidare till arbete eller utbildning ökar. Även antalet deltagare i instegsjobb och nystartsjobb ökar. Arbetssituationen är dock alltjämt problematisk. Även med given och föreslagna resursförstärkningar i år och kommande år, och även om Migrationsverkets prognoser över antalet uppehållstillstånd har reviderats ned något, kommer resurserna per deltagare inom uppdraget att fortsatt minska. Behov finns därför av ytterligare förstärkning kommande år av anslagen inom uppdraget.

Det är en utmaning för myndigheten att parallellt rekrytera och introducera nya medarbetare, upprätthålla kvalitet och volym i arbetet inom nuvarande verksamhet, genomföra regeringens reformer samt genomföra den förnyelse av myndigheten som krävs. Under en övergångsperiod kan följden bli att vissa volymer sjunker, vilket är en utveckling som synts under våren för t.ex. programinsatser utanför garantierna.

Arbetsförmedlingens bedömning i denna prognos är att det kommer att uppstå ett ökat anslagssparande både på 1:2 ap1 Aktivitetsstöd och på 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning under 2015. Orsaken till den lägre anslagsbelastningen är framförallt att arbetslösheten beräknas minska enligt den senaste arbetsmarknadsprognosen och därmed minskar antalet personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och uppbär ersättning från arbetslöshetskassorna.

Arbetsförmedlingen kan vidare konstatera att arbetet med att minska bidragsandelen för subventionerade anställningar under anslag 1:4, ap1, Lönebidrag m.m. nu gett resultat. Snittkostnaderna har sjunkit, vilket skapar möjlighet för fler sökande att erbjudas en subventionerad anställning under kommande år. Kortsiktigt innebär utvecklingen dock ett ökande anslagssparande innevarande år.