Prognoser för utbetalningar 2015-2019, januari 2015

Återrapportering till regeringen 20 januari 2015

Arbetsförmedlingen ska enligt Regleringsbrev för budgetåret 2015 redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas 2015 – 2019 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den första av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar 2015. I enlighet med regleringsbrevet redogörs i denna prognos endast för större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i november 2014. Utfallet för 2014 som redovisas i denna prognos är preliminärt då bokslutet ännu inte är klart.

Arbetsförmedlingen lämnade i december 2014 en ny arbetsmarknadsprognos där arbetslösheten bedöms sjunka under hela prognosperioden. Detta medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar beräknas minska successivt under prognosperioden.

Till grund för utgiftsprognosen avseende etableringsuppdraget ligger Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för personer som omfattas av uppdraget. Migrationsverket har inför denna prognos inte gjort någon ny beräkning av antalet beviljade uppehållstillstånd, då Migrationsverket kommer att lämna sin prognos i början av februari. I denna prognos har Arbetsförmedlingen utgått från den beräkningen som gjordes inför utgiftsprognosen som lämnades november 2014. Prognosen pekar således fortfarande på en kraftig ökning av inflödet till etableringsuppdraget kommande år, vilket främst beror på situationen i Syrien.

Det ökade inflödet till etableringsuppdraget gör att Arbetsförmedlingen bedömer att förvaltningsmedlen för etableringsuppdraget på anslag 1:1 anslagspost 2 är otillräckliga för att genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt under hela prognosperioden.