Prognoser för utbetalningar 2015-2019, februari 2015

Återrapportering till regeringen  20 februari 2015

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,9 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,7 %, 2017 till 7,4 %, 2018 till 7,3 % och 2019 till 7,2 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2014.

Förstärkningen av förvaltningsanslaget med 261 miljoner kronor avseende etableringsuppdraget som skett 2015 förbättrar arbetsläget något, men motsvarar ändå inte det ökande behovet. Just nu pågår rekrytering av nya medarbetare, men det är förknippat med svårigheter att åstadkomma en snabb utökning av personalstyrkan då det är långa ledtider innan en nyanställd kommer i full produktion i ett så komplext uppdrag. Samtidigt fortsätter antalet inskrivna arbetssökande i uppdraget att växa snabbt under 2015 och kommande år. Arbetsförmedlingen ser därför behov av betydande anslagsförstärkningar under prognosperioden. Det finns även ett behov av att snabbt förstärka uppdraget med särskilt anställda s.k. etableringsresurser (en form av handledare som kan rekryteras snabbare), för att bibehålla och öka andelen arbetssökande som går ut i jobb eller studier. Etableringsresurser föreslås bli en behovsprövad insats på anslag 1:4 (UO 13) i det kommande budgetunderlaget. Myndigheten vill gärna påbörja insatsen så snart som möjligt, vilket kräver möjlighet att nyttja anslaget för detta ändamål redan under innevarande år. Kostnaden för detta beräknas till ca 75 miljoner kronor under 2015.

Samtidigt skulle myndigheten behöva öka rekryteringstakten för arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget redan i sommar för att vara bättre dimensionerade att möta det ökade antalet sökande under 2016 och 2017. Det bedöms kosta ca 45 miljoner kronor utöver årets anslag.

I budgetpropositionen 2015 föreslogs att Arbetsförmedlingen skulle tilldelas drygt 400 miljoner mer på förvaltningsanslaget, anslagspost 1, jämfört med beslutad tilldelning i regleringsbrevet för 2015. Den relativt lägre tilldelningen av förvaltningsmedel som beslutats för 2015 innebär att Arbetsförmedlingen inte kommer att kunna utveckla myndighetens arbete med ungdomar och arbetsgivarkontakter såsom planerades under hösten. Myndigheten arbetar dock med att realisera en ny arbetsgivarstrategi som syftar till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utvecklade arbetsgivarrelationer.

Arbetetet med förnyelsen och digitaliseringen av verksamheten fortsätter enligt plan. Arbetsförmedlingen ska förändras i grunden. Det är ett uthålligt och kunddrivet utvecklingsarbete som planeras pågå fram till 2021. En ny vision, målbild, värdegrund och strategisk 4-årsplan kommer att beslutas innan sommaren. En ny avdelning för digitala tjänster inrättades vid årsskiftet. Lansering av nya digitala självservicetjänster för matchning planeras under året, först för arbetsgivare och under senare delen av året för arbetssökande.

Antalet deltagare i sysselsättningsfasen under anslag 1:2, anslagpost 1 Aktivitetsstöd bedöms bli något högre än vad som angavs i föregående prognos. Orsaken till detta är framför allt att antalet kvarstående deltagare är högre än vad som tidigare antagits.

På anslag 1:3, anslagpost 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser beräknas antalet deltagare med anställningsstöd öka under senare delen av prognosperioden. De nu prognostiserade volymerna är en anpassning mot föreslagna anslagsnivåer kommande år.

Myndigheten beräknar att inte fullt ut nyttja anslaget 1:4, anslagspost 1 Lönebidrag mm under 2015. Bedömningen är ett anslagssparande på 96 miljoner kronor för innevarande år till följd av att antalet deltagare med subventionerad anställning har minskat mer än beräknat hittills under årets två första månader. För att förhålla sig till anslagets utveckling åren som kommer bedömer Arbetsförmedlingen att antalet beslut som kan ökas under senare delen av året är beslut med korta bindningstider, företrädesvis avseende utvecklingsanställningar.

Arbetsförmedlingen har idag, 2015-02-20, beslutat att avsluta tjänsten etableringslots  (Af-2015/094351). Anledningen är en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser. I denna prognos har hänsyn inte tagits till detta vad gäller beräkningar och övrig text.

Redovisningsdatum för 2016

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2016–2020 till regeringen den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016.