Prognoser för utbetalningar 2014-2018, januari 2014

Återrapportering till regeringen 20 januari 2014

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten uppgå till 7,8 % 2014, jämfört med 8,1 % 2013. Arbetslösheten bedöms minska kommande år under prognosperioden - 2015 till 7,4 %, 2016 till 7,0 %, 2017 till 6,7 % och 2018 till 6,5 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2013.

Till grund för Arbetsförmedlingens prognos avseende etableringsuppdraget ligger Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för personer som omfattas av uppdraget. Inflödet i etableringsuppdraget är fortsatt högt och antalet deltagare kommer att öka under hela prognosperioden. Antalet ärenden per handläggare ökar och stödet till deltagarna inom etableringsuppdraget kan inte byggas ut i önskad omfattning. Det sänkta förvaltningsanslaget för etableringsuppdraget 2014 bedöms få negativa konsekvenser för verksamheten och Arbetsförmedlingen ser svårigheter i att möta det ökade inflödet till etableringsuppdraget. Att antalet ärenden per handläggare ökar bedöms leda till längre ledtider, svårigheter att öka deltagandet i program och aktiviteter och därmed förlängs tiden till arbete.
 
Det ökade antalet personer som kommer att beviljas uppehållstillstånd i Migrationsverkets prognos medför också att anslaget 1:3 inom utgiftsområde 13 beräknas överskridas med 499 mkr (21 procent) under 2014.
 
Den nya arbetsmarknadsprognosen medför att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar beräknas minska successivt under prognosperioden. Arbetsförmedlingen har anpassat programvolymerna utanför garantierna till de ramar som anges för anslaget för aktivitetsstöd i regleringsbrevet för 2014. Detta innebär lägre programvolymer utanför garantiprogrammen än vad som beräknades i föregående prognos.
 
Vad gäller anslaget för program och insatser så beräknas ett större sparande 2014 än vad som redovisades i föregående prognos. Detta beror till största delen på en nedjustering av antalet personer med anställningsstöd under början av 2014. I prognosen antas dock fortsatt tydlig volymökning av anställningsstöden under hela prognosperioden.