Prognoser för utbetalningar 2014-2018, februari 2014

Återrapportering till regeringen 21 februari 2014

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2014, jämfört med 8,1 % 2013. Arbetslösheten bedöms minska kommande år under prognosperioden - 2015 till 7,4 %, 2016 till 7,0 %, 2017 till 6,7 % och 2018 till 6,5 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2013.

Inflödet i etableringsuppdraget är fortsatt högt och antalet deltagare beräknas att öka med 13 000 personer under 2014. Det sänkta förvaltningsanslaget för etableringsuppdraget 2014 samt föreslaget anslag för kommande år i budgetpropositionen 2014 bedöms få negativa konsekvenser för verksamheten och Arbetsförmedlingen ser svårigheter i att möta det ökade inflödet till etableringsuppdraget och därmed förordningskraven.
Ytterliggare en svårighet i etableringsuppdraget är bristen på tillgängliga bosättningsplatser i kommunerna. Den förordningsförändring som träder i kraft den 1 april 2014 innebär att Arbetsförmedlingen inte kommer att erbjuda program och insatser förrän deltagarna är kommunmottagna.

Konsekvenser av ovan nämnda förutsättningar är att ledtiderna från inskrivning till insatser och program blir längre. Arbetsförmedlingen ser därför svårigheter att bibehålla eller öka andelen i program i önskad omfattning under 2014. Arbetsförmedlingen bedömer att det finns risk för att programanslaget inom etableringsuppdraget inte kommer kunna nyttjas i den omfattning som nu prognostiseras, då arbetsförmedlarna inte kommer hinna fatta beslut om deltagande i program i planerad omfattning på grund av det stora antalet ärenden per arbetsförmedlare.

Det ökade antalet kvarstående personer i etableringsuppdraget medför att anslaget 1:3 etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 beräknas att överskridas med 430 miljoner kronor under 2014.

Med det minskade förvaltingsanslaget kommande år som föreslås i budgetpropositionen 2014 ser Arbetsförmedlingen svårigheter att kunna möta situationen på arbetsmarknaden med bibehållen kvalitet även i den övriga verksamheten. Arbetsförmedlingens bedömning i den senaste arbetsmarknadsprognosen är att kommande år innebär stora utmaningar med fler arbetssökande inom utsatta grupper. Ett ökat antal av dem som har blivit och blir arbetslösa kommer att behöva betydande insatser från Arbetsförmedlingen jämfört med tidigare år. Tillskottet av arbetslösa och en förändrad sammansättning av arbetslösheten betyder att utmaningarna inom myndighetens verksamhet når rekordstor spännvidd.

Arbetsförmedlingen har anpassat programvolymerna utanför garantierna till de ramar som anges för anslaget för aktivitetsstöd i regleringsbrevet för 2014. Att myndigheten i denna prognos inte redovisar fullt utnyttjande av ramen samt att utfallet av programvolymer utanför garantierna var lägre i januari 2014 än vad som tidigare prognostiserats är en följdeffekt av de nya begränsningarna och behov av säkerhetsmarginal till den föreskrivna ramen. Detta innebär inte ett minskat behov av tidiga insatser.

Vad gäller anslaget för program och insatser så beräknas ett större sparande 2014 än vad som redovisades i föregående prognos. Detta beror till största delen på en nedjustering av antalet personer med anställningsstöd under början av 2014. I prognosen antas dock fortsatt en tydlig volymökning av anställningsstöden under hela prognosperioden.

Den 15 januari 2014 infördes yrkesintroduktionsanställningar. Målgruppen är ungdomar 15-24 år. Anställningarna påminner till viss del om nystartsjobb till sin konstruktion.
I mitten av februari 2014 fanns 44 arbetssökande med introduktionsanställning. Volymerna är beroende av hur många avtal som sluts av parterna under året. I februari 2014 fanns ett 25-tal branschavtal inom fem fackförbund registrerade hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen räknar med att det i genomsnitt kommer att delta 2 000 personer under 2014. Antalet kommer öka successivt under hela prognosperioden.