Utvecklade matchningstjänster

Återrapportering till regeringen 15 april 2021

Arbetsförmedlingen har utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021 arbetat med att planera hur nuvarande matchningstjänst Stöd och matchning (STOM) kan växlas till en utvecklad matchningstjänst, Rusta och matcha (KROM) under 2021.

Lägesbeskrivningen innehåller dels en beskrivning av vilka överväganden och utgångspunkter som ligger till grund för den växlingsplan som tagits fram, dels en beskrivning av hur myndigheten påbörjat arbetet med implementering och genomförande av växlingen.
Växlingsplanen har utformats för att inte påverka det arbete med lärande som pågår inom ramen för ESF-projektet i de kommuner där Rusta och matcha implementerades redan april 2020. Samråd med IFAU har skett för att skapa förutsättningar för att den planerade effektutvärderingen kommer att kunna genomföras och omfatta även de områden som under 2021 växlar från Stöd och matchning till Rusta och matcha.
Enligt den växlingsplan som beslutades av myndighetens ledning i mars så ska växling ske vid tre tillfällen under 2021, i maj, september samt i december. Efter december 2021 kommer arbetssökande inte längre att kunna anvisas till Stöd och matchning.