Utveckla arbetet med individuella handlingsplaner

Återrapportering till regeringen 26 oktober 2022

Arbetsförmedlingen konstaterade i återrapporten som lämnades in 13 maj 20221 att arbetet med handlingsplaner haft brister och att myndigheten behöver genomföra ett utvecklingsarbete för att en skapa en bättre regelefterlevnad och öka kvalité i handläggningen.

Ändringar i förordning

Den 29 juni 2022 beslutades det om ändringar i förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten vilka träder i kraft 1 december 2022. Förändringarna leder till nya förutsättningar och bedöms stärka myndighetens utvecklingsarbete att förbättra kvaliteteten i handlingsplan och öka regelefterlevnaden.

Åtgärder kring fem områden

I rapporten presenteras åtgärder kring fem områden där Arbetsförmedlingen bedömer att åtgärder är viktiga i syfte att stärka värdet för såväl kund som myndighet. Åtgärderna syftar till att

  • öka andelen handlingsplaner som innehåller en aktuell bedömning av den arbetssökandes behov av stöd
  • öka andelen pågående aktiviteter som är arbetsmarknadspolitiskt motiverade
  • ka andelen handlingsplaner som uppdaterats inom 6 månader
  • utveckla arbetet med handlingsplanen för arbetssökande med behov av fördjupat stöd för att bidra till en minskad långtidsarbetslöshet
  • öka andelen arbetssökande som får en handlingsplan upprättad inom 30 dagar sedan de anmält sig som arbetssökande.

Piroriterat utveckingsarbete

För att uppnå detta krävs att handlingsplanen tar plats som det centrala dokumentet i samarbetet mellan arbetsförmedlingen och den arbetssökande samt samlar den arbetssökandes information och inriktning i ärendet i samarbete med leverantörer. Det fortsatta utvecklingsarbetet bedöms vara prioriterat och utvecklingsarbetet kommer behöva ske succesivt, för att nå önskat resultat kommer arbetet att kräva myndighetens resurser.