Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet

Återrapportering till regeringen 2018-05

Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ett särskilt fokus i arbetet finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för deltagare inom etableringsuppdraget.

I denna rapport beskrivs arbetet med utbildningsplikten som är en del av Arbetsförmedlingens strategiska arbete för att fler nyanlända arbetssökande ska ta del av studier i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningsplikten innebär att en arbetssökande med kort utbildningsbakgrund som deltar i etableringsprogrammet ska få en bedömning om huruvida hen kan matchas mot ett arbete under tiden i etableringsprogrammet, om den arbetssökande inte bedöms kunna matchas mot ett arbeta under tiden i etableringsprogrammet ska hen i huvudsak ta del av reguljära studier.

Utbildningsplikten infördes i samband med att regelverket för det nya etableringsprogrammet trädde i kraft den 1 januari 2018. Detta innebär att denna återrapport således baseras på den korta tid som vid redovisningstillfället hunnit förlöpa.

Arbetsförmedlingens arbete för att genomföra utbildningsplikten har mellan januari och april fokuserat på tolkning och tillämpning av regelverket på nationell, regional och lokal nivå. En bärande punkt i detta arbete har varit att ta fram ett stödmaterial för att förtydliga hanteringen av utbildningsplikten inom myndigheten och i samverkan med berörda externa parter. Stödmaterialet lanserades i mitten på april och har tagits fram i dialog med Skolverket, Sveriges kommuner och Landsting samt Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Andra parterna som Arbetsförmedlingen fört en dialog med om utbildningspliktens genomförande är Samverkansdelegationen, Länsstyrelsen och Folkbildningsrådet.  

I slutet av april månad var 13 849 arbetssökande registrerade i etableringsprogrammets planeringsdel. Av dessa var 7 397 registrerade med en utbildningsnivå som understiger gymnasiekompetens, vilket innebär att de ska bedömas om de omfattas av utbildningsplikt eller ej. 3 335 personer hade i slutet av april 2018 fått bedömningen att de omfattas av utbildningsplikt

Under 2018 fokuseras arbetet inom Arbetsförmedlingen liksom hos andra berörda aktörer, framför allt hos landets kommuner, på att implementera reformen och att bygga upp de organisationer och strukturer som behövs för att fler ska kunna ta del av reguljär vuxenutbildning eller motsvarande vid folkhögskola.

För Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet med att både internt liksom i samverkan med externa parter implementera utbildningsplikten. Vidare fokuseras Arbetsförmedlingens arbete på att utveckla befintliga uppföljningsmöjligheter och på att fördjupa samverkan mellan framför allt Arbetsförmedlingen och kommuner samt folkhögskolor lokalt liksom nationellt.