En sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Återrapportering till regeringen 2022-01-31

En hållbar utveckling inom kompetensförsörjning och livslångt lärande kan bidra till förbättrad jobb- och utbildningsmatchning i Sverige, samt främja ett kunskapssamhälle som utvecklar individers egenmakt och Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information. Myndigheterna arbetar inom tre myndighetsövergripande delområden som utgår från att

  • tillgängliggöra och länka data om utbildningsutbud, inklusive utveckling av SUSA-navet
  • utveckla gemensamma begreppsstrukturer inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, inklusive att tillgängliggöra data om kvalifikationer
  • utveckla säkra metoder för hantering av individdata.

I denna delredovisning ges exempel på pågående utvecklingsinitiativ och insatser inom respektive delområde.