Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet

Återrapportering till regeringen 2021-04-15

Rapporten redovisar hur Arbetsförmedlingen arbetar för att motverka att ungdomar hamnar i långtidsarbetslöshet med ett särskilt fokus på arbetet med övergångar till studier för ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning. I rapporten redovisas också hur Arbetsförmedlingen idag säkerställer samverkan och vad som behöver vidareutvecklas för att uppnå fungerande och hållbara arbetssätt.

Ungdomars arbetslöshetsnivå följer den generella utvecklingen av arbetslösheten men gruppen ungdomar drabbas i större utsträckning än andra åldersgrupper av upprepade perioder av arbetslöshet. Längre arbetslöshetsperioder i unga år kan ge långvariga konsekvenser för möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden, varför det är viktigt att tidigt förhindra att ungdomar hamnar i långtidsarbetslöshet. Även effekterna av coronapandemin våren 2020 drabbade olika grupper i olika stor utsträckning, där bland annat många av de traditionella ingångsjobben för ungdomar försvann. Detta ledde till att arbetslösheten bland ungdomar ökade, och att många från denna grupp skrev in sig hos Arbetsförmedlingen.

För att motverka långtidsarbetslöshet bland ungdomar prioriterar Arbetsförmedlingen att öka andelen ungdomar i matchningstjänster, använda studiemotiverande och vägledande insatser som inledande aktiviteter i Jobbgarantin för ungdomar samt utveckla en arbetsprocess för att identifiera ungdomar som är i behov av fördjupat stöd. Rapporten visar att antalet ungdomar i matchningstjänster har ökat väsentligt vilket bidragit till att öka aktivitetsnivån bland ungdomar. Samtidigt visar rapporten på begränsade resultat av övriga prioriteringar. Antalet ungdomar som har bedömts vara i behov av fördjupat stöd är förhållandevis få och användningen av de prioriterade inledande insatserna i Jobbgarantin för ungdomar är också begränsad. Övergångar till reguljära studier för ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning sker i låg omfattning sett till behovet och har också minskat något under 2020.