Strategiskt arbetsgivararbete

Återrapportering till regeringen 2020-10-23

Enligt uppdrag i Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2020 ska myndigheten analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå.

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för vilken digital och annan infrastruktur som behöver utvecklas för att arbetsgivares efterfrågan ska kunna mötas på ett effektivt sätt i ett system där matchande insatser i stora delar utförs av fristående aktörer.

Hur arbetsgivarna betraktas och involveras i arbetsmarknadspolitiken har en historia av att vara skiftande. Idag följs arbetsmarknadspolitiken upp på resultat för arbetssökande och inte på resultat för arbetsgivare. Arbetsförmedlingens uppdrag formuleras även dessa till stor del utifrån arbetssökandes behov och progression. Undantaget är i viss utsträckning arbetsmarknadsutbildning (AUB) som syftar till att öka tillgången på arbetskraft inom bristyrken. Resultaten följs även här upp på antal arbetssökande som går till AUB och andel som får ett arbete efter avslutad utbildning. Inte till exempel hur många arbetsgivare som inte längre upplever brist på kompetens inom ett visst område.

Under de senaste åren har den stora utmaningen på arbetsmarknaden varit gapet mellan arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens och tillgänglig kompetens hos de som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta har aktualiserat frågan om arbete med kompetensförsörjning och möjligheten att följa upp arbetsmarknadspolitiken utifrån arbetsgivares perspektiv. Idag är myndighetens iakttagelse att oaktat vem som ansvarar för det operativa utförandet är relationen till arbetsgivarna central med nuvarande inriktning i arbetsmarknadspolitiken – det är resultatskapande arbete.