Slutrapport – Arbetsförmedlingens lokala närvaro

Återrapportering till regeringen

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer en fungerande verksamhet med likvärdig service, ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Av uppdraget framgår att en ändamålsenlig lokal närvaro kan åstadkommas genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor.

Arbete med att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet kommer att fortsätta under hela 2020 och är egentligen ett ständigt pågående arbete. Detta arbete behöver kontinuerligt anpassas utifrån utvecklingen i samhället i stort och myndighetens uppdrag specifikt. Idag råder det en stor osäkerhet kring hur myndighetens förutsättningar kommer att påverkas av nuvarande samhällssituation. Hur en likvärdig service säkerställs och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt framöver beror på vad som sker i omvärlden, reformeringen av myndigheten samt hur den fortsatta efterfrågan på, och tillgången till, bland annat digitala tjänster utvecklas.

Arbetsförmedlingen har under året intensifierat arbetet kring den lokala närvaron parallellt med att myndigheten med tillfälliga insatser möter den kraftigt ökande arbetslösheten. Det har blivit än mer tydligt att Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska ses som en av flera delar som tillsammans utgör myndighetens totala förmåga att erbjuda en likvärdig och nationell service utifrån kundbehov. Arbetsförmedlingen har under de senaste åren kontinuerligt utvecklat och byggt ut den service till kunder som erbjuds digitalt eller via möten på distans. I enlighet med myndighetens plan hanteras en ökande andel av ärenden hos Arbetsförmedlingen genom automatisering av manuella processer eller genom kontakter med myndigheten via andra servicevägar än genom fysiska möten lokalt.

Samtidigt behöver det finnas lösningar för att kunna stötta vissa kunder vid självbetjäning genom digitala tjänster. Redan nu möter de flesta kunderna Arbetsförmedlingen via webbplatsen eller via telefon, chatt och video. För de allra flesta fungerar detta bra men inte för alla och därför behöver arbetssökande som har ett behov av ett fördjupat stöd lokalt också kunna erbjudas ett fysiskt möte.