Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017

Återrapportering till regeringen 2018-03

Runt 15 procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning vilket motsvarar omkring 900 000 personer. Det är ungefär lika många män som kvinnor som har en funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas här nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ha diabetes, hjärt-/lungproblem,mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande.

Den vanligaste typen av funktionsnedsättning är nedsatt rörelseförmåga vilket drygt 4 procent av befolkningen i åldern 16-64 år har. De näst vanligaste funktionsnedsättningarna är psykisk funktionsnedsättning samt astma, allergi eller annan överkänslighet. Mellan 2-3 procent i befolkningen har någon av dessa respektive funktionsnedsättningar.

Bland personer med funktionsnedsättning bedömer 66 procent att funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. Det innebär att 10 procent i befolkningen 16-64 år har nedsatt arbetsförmåga vilket motsvarar drygt 600 000 personer. Kvinnor bedömer i högre utsträckning än män att deras funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga.

Åldersstrukturen bland personer med funktionsnedsättning skiljer sig från den i befolkningen totalt. Det är en större andel i åldern 50-64 år bland de med funktionsnedsättning, framförallt bland de med nedsatt arbetsförmåga än i befolkningen.

Utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning är lägre än i befolkningen totalt. Bland de med funktionsnedsättning finns det en större andel med förgymnasial utbildning och en mindre andel med eftergymnasial utbildning än i befolkningen.