Samverkan med kommuner och Dua, delredovisning 1

Återrapportering till regeringen -16

I delredovisningen beskrivs hur Arbetsförmedlingen arbetar med att utveckla en stödstruktur för samverkan mellan myndigheten och kommuner. Utvecklingen har till stora delar skett tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I delredovisningen beskrivs de bärande utgångspunkterna för samverkansmodellen mellan Arbetsförmedlingen, Dua och SKR samt dess centrala beståndsdelar. Ett införande av samverkansmodellen samt stödstrukturen sker under år 2022.

Arbetsförmedlingen har hittills i år även utvecklat två interna modeller som beskrivs i rapporten: en resursestimeringsmodell för samverkansärenden och en prioriteringsmodell. Modellerna ska kunna användas som verktyg för att resurssätta och prioritera arbetet med samverkan.

Rapporten är den första av tre redovisningar av uppdraget. Arbetsförmedlingen kommer att under resten av år 2022 fortsätta utveckla olika former av konkret stöd för samverkan. Dessa kommer beskrivas mer utförligt i efterkommande delredovisning. Därigenom kommer också ytterligare beskrivningar göras av hur arbetssätt som utvecklats av Dua ska integreras hos myndigheten. I slutredovisningen kommer arbetet följas upp och analyseras i relation till målsättningar i uppdraget.