Regionalt tillväxtarbete

Återrapportering till regeringen 21 februari 2021

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag redovisa in medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Enligt anvisningarna från Tillväxtverket ska redovisningen ske enligt framtaget frågeformulär.

Frågorna handlar om myndighetens ansvarsområde och medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Inom det regionala tillväxtarbetet är det ytterst inom området kompetensförsörjning Arbetsförmedlingens medverkan skett. Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken har sin tillämpning på såväl den nationella som den regionala och lokala nivån, och för en nationell myndighet med regional närvaro är gränsdragningen svårt att göra mellan det egna uppdraget och deltagande inom det regionala tillväxtarbetet.

Exempel som ges i rapporten handlar om att Arbetsförmedlingen är en viktig aktör på den regionala nivån som bidrar med prognoser och analyser av de regionala arbetsmarknaderna, identifierar bristyrken och samverkar och skapar forum med relevanta aktörer i frågor som rör kompetensförsörjning.