Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga

 

Återrapportering till regeringen 2018-11

Arbetsförmedlingen har genomfört en översyn av termen nedsatt arbetsförmåga inom arbetsmarknadspolitiken. Av översynen framgår att personer som berörs av termen påverkas av den.

Vissa personer som direkt är berörda av termen anser att den är rimlig. Andra anser att den är nedsättande. Funktionshindersrörelsen är kritisk till termen. Sammantaget görs bedömningen att termen i en del fall har en negativ påverkan på personer som är direkt berörda. Termen kan också ha en negativ påverkan på den allmänna bilden av personer med funktionsnedsättning. Termen har också beskrivits som generaliserande och att den fokuserar för mycket på begränsningar.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att det behövs ett nytt språkbruk och föreslår att termen nedsatt arbetsförmåga avskaffas, såsom den används inom arbetsmarknadspolitiken idag.

Det idag existerande språkbruket har, i tillägg +till att det uppfattas nedsättande, en bristande förklaringskvalitet. Språkbruket bör istället ta utgångspunkt i den faktiska situation som råder när en person får stöd eller anpassningar på grund av en funktionsnedsättning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen väljer att inte föreslå någon ersättningsterm.

Arbetsförmedlingen har funnit att det är svårt att identifiera en enskild term för att beskriva de många gånger skiftande och komplexa förutsättningar och behov av insatser som kan finnas på grund av en funktionsnedsättning. Istället behöver språkbruket variera för att i varje enskild situation kunna beskriva det som faktiskt avses.

Konsekvenser av ett förändrat språkbruk innefattar bland annat förändringar av Arbetsförmedlingens utredning av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.