Översyn av prioriterade grupper och dess målnivå

Återrapportering till regeringen 2021-10-15

Arbetsförmedlingen har i denna återrapport sett över de prioriterade grupperna för anställning på Samhall AB och dess målnivå. De prioriterade grupperna är idag personer med funktionshinderkategorierna generellt nedsatt inlärningsförmåga och psykisk funktionsnedsättning samt personer som har flera funktionsnedsättningar i kombination som tillsammans medför omfattande behov av att anpassa arbetssituationen.

Målet är att minst 40 procent av rekryteringen till skyddat arbete hos Samhall AB ska komma från dessa grupper. Bakgrunden till att just dessa grupper prioriteras kommer från tiden då Samhall ombildades till ett aktiebolag.
Syftet med rapporten är således att utröna om denna prioritering och målnivå är fortsatt är rimlig.

Översynen har utgått från kunskapsunderlag om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning samt kunskapsunderlag om personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden.