Öka övergångar till reguljära studier del 2

Återrapportering till regeringen 20 april 2022

Denna rapport beskriver hur Arbetsförmedlingen har utvecklat sin studievägledning, hur myndigheten har anvisat arbetssökande att söka reguljär utbildning, hur anvisningarna bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden, samt hur Arbetsförmedlingen har anvisat till studier med aktivitetsstöd.

I rapporten konstateras att myndigheten har ökat antalet anvisningar att söka reguljär utbildning betydligt under 2021 i jämförelse med föregående år. Antalet personer som påbörjar reguljär utbildning som förberedande insats (studier med aktivitetsstöd) har också ökat betydligt. Antalet och andelen övergångar till reguljär utbildning har däremot inte ökat under denna period.

Arbetsförmedlingen gör vidare bedömningen att myndighetens arbete med att anvisa arbetssökande att söka reguljär utbildning fram till idag inte har bidragit avsevärt till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Samtidigt ser Arbetsförmedlingen att anvisning att söka reguljär utbildning har potential att få fler att påbörja reguljär utbildning genom att vidareutveckla myndighetens rutiner och arbetssätt. Ett antal viktiga utvecklingsområden har identifierats och kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Viktigt att olika studieformer kan kombineras

Arbetsförmedlingen bedömer också att anvisning att söka reguljär utbildning bedöms vara betydligt mer effektivt när det sker i kombination med vägledande och motiverande stöd, där en utvecklad samverkan med kommuner och folkhögskolor är central. Det är även fortsatt avgörande att kommunerna, med hjälp av Arbetsförmedlingen, tillgängliggör utbildning för arbetssökande som har behov av att kombinera olika studieformer såsom svenska för invandrare (sfi) och utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. För att utbildning ska bidra till en effektiv kompetensförsörjning konstaterar myndigheten i likhet med tidigare rapporter att satsningar på utbildningsutbud för vuxna behöver inkludera utbildningspaket som möjliggör för arbetssökande att tillgodogöra sig kompetenser på grundläggande nivå vilka är en förutsättning att ta del av den yrkesutbildning som efterfrågas av arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ser också att studievägledning spelar en fortsatt viktig roll för att utbildning ska kunna bidra till en effektiv kompetensförsörjning.

Med anledning av den fortsatta matchningsproblematiken på arbetsmarknaden, där arbetssökandes kompetenser inte motsvarar arbetsgivarnas efterfrågan, är det enligt Arbetsförmedlingen helt centralt att fortsätta motivera och vägleda fler arbetssökande till utbildningar som leder till arbete.