Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

Återrapportering till regeringen 22 februari 2021

Arbetsförmedlingen har fått uppdrag att i samband med årsredovisningen 2020 återrapportera statusen vad avser införandet av ett intensivår. Intensivåret är en del av den sakpolitiska överenskommelsen från januari 2019 som tecknades mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet.

Den 27 juni 2019 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för Regeringskansliets arbete med att införa ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Myndigheten fick ett genomförandeuppdrag hösten 2020 och intensivåret ska vara infört och erbjudas deltagare från 15 april 2021.

Intensivåret ska vara en ettårig kedja av arbetsnära och språkintensiva insatser erbjuds deltagare i etableringsprogrammet med målet är att deltagaren ska bli matchningsbar i ett yrke eller bransch efter genomgånget år. Förutom att få ta del av ordinarie insatser inom etableringsprogrammet ska deltagaren uppmuntras att delta i aktiviteter utöver heltid, få stöd att hitta en mentor liksom få ett kunskapscertifikat efter fullbordat intensivår. Parallellt med intensivåret avser regeringen att införa en ny form av arbetspraktik med anordnarbidrag.

Arbetsförmedlingen har under 2020 bistått Regeringskansliet samt arbetat med bland annat att skapa systemstöd, analysera urvalet av deltagare och arbetssätt. Ett speciellt fokus har varit att säkerställa att kraven på ett jämställt deltagande och att resultat nås.