Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken etableringsjobb

Återrapportering till regeringen 2021-02-11

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att i samband med årsredovisningen 2020 återrapportera om status vad avser genomförandet av etableringsjobb. Modellen för etableringsjobb togs fram av LO, Unionen och Svenskt näringsliv 2017. Sedan dess har även regeringen, Liberalerna och Centerpartiet kommit överens om att etableringsjobb ska införas.

Etableringsjobb innebär en ny typ av stöd som syftar till att ge långtidsarbetslösa och nyanlända möjlighet att få varaktig anställning, och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har gjort flera insatser för att förbereda för införandet av etableringsjobb. Bland annat har myndigheten påbörjat ett arbete med att skapa digitala lösningar som möjliggör en smidig ansökningsprocess och administrering av etableringsjobb. Arbetsförmedlingens ambition är att etableringsjobben ska kunna hanteras digitalt i så hög utsträckning som möjligt, vilket är i linje med den utvecklingen som nu sker både i samhället i stort och med den pågående digitaliseringen av myndigheten. Arbetsförmedlingen har också inhämtat och analyserat kundinsikter i syfte att få kunskap som kan bidra till att etableringsjobben införs på ett sätt som gör att de i så hög grad som möjligt möter behoven hos arbetssökande och arbetsgivare.

I nuläget bedömer myndigheten att det finns behov av att vänta in regelverk och mer detaljerade direktiv från regeringen innan utvecklingsarbetet kan fortsatta och växlas upp. Det finns en rad obesvarade frågor kring införandet av etableringsjobb som gör det svårt att avgöra hur förutsättningarna ser ut för att införa insatsen i dagsläget. Vidare har även läget på arbetsmarknaden förändrats under det senaste året till följd av den rådande pandemin, vilket påverkar både arbetsgivarnas förutsättningar att anställa och konkurrensläget för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Under förberedelsearbetet har Arbetsförmedlingen uppmärksammat ett antal områden där myndigheten ser risker kopplat till etableringsjobb. Det handlar bland annat om risker för felaktiga utbetalningar och potentiella svårigheter för att få till en effektiv matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Relaterad