Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Återrapportering till regeringen 2021-04-16

Arbetsförmedlingen är central i arbetet med Europeiska socialfonden i Sverige och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet.
Under 2020 har Arbetsförmedlingen ägt 12 socialfondsprojekt, varav åtta nationella och fyra regionala projekt. Arbetsförmedlingen har medverkat i 135 projekt, varav 80 projekt som medfinansiär och övriga med sakkunskap som exempelvis representant i styrgrupp.

Ett av de projekt som startats under året är utvärderings- och
lärandeprojektet Rusta och matcha, som löper parallellt med regeringsuppdraget att
utveckla en ny matchningstjänst. Arbetsförmedlingen har under 2020 bedrivit
projekt i egen regi för ca 1,2 mdkr och medfinansierat projekt med en total
projektbudget om drygt 3,2 mdkr.

Arbetsförmedlingens stödstrukturer för ESF har fortsatt att utvecklas och stärkas.
Myndigheten har i samverkan med ESF-rådet, stärkt god förvaltning, vilket ökat
andelen korrekta beslut om deltagande i ESF-projekt. Under 2020 har myndigheten
nyttjat socialfonden på ett mer strategiskt sätt genom medverkan i projekt som har
en starkare koppling till centrala utvecklingsfrågor. Myndighetens interna
inriktningsdokument har bidragit till ökad tydlighet och samsyn gällande vilka
projekt som ska prioriteras. Det finns dock fortfarande målkonflikter och
målgruppskonkurrens mellan ESF-projekt och myndighetens egna upphandlade
insatser.

Socialfondsprogrammet möjliggör fokus på personer som står långt ifrån
sysselsättning och har behov av insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden. I
många fall omfattar projekten flera målgrupper; nyanlända, särskilt kvinnor,
långtidsarbetslösa, individer med ohälsa eller annan sammansatt problematik.
Projektens framgångsfaktorer har varit individanpassning, uthållighet och
långsiktighet, samt ett helhetsgrepp för individen. Det krävs ofta en lång
sammanhållen kedja av insatser för att individen ska komma i sysselsättning, vilket
är möjligt att implementera i ESF-projekt.

Finansiering från socialfonden möjliggör förstärkt samverkan. På operativ nivå
innebär det ett individorienterat och helhetsinriktat arbetssätt. Samverkan bidrar till
ökad förståelse och kunskapsöverföring mellan organisationer, men de långsiktiga
och bestående effekterna på organisation och struktur är mer osäkra.
2020 har präglats av pandemin och en viss osäkerhet kring reformeringens effekter.
Pandemin har haft en direkt påverkan på projekten genom färre deltagare,
anpassning av aktiviteter och insatser och samverkan med andra aktörer. Det har
påverkat resultaten i projekten, särskilt på kort sikt. Ökat utbud av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och tydligare verksamhetsstyrning har
resulterat i en minskning av antal deltagare i pågående ESF-projekt. Det finns en oro
att metoder och arbetssätt som har utvecklats i projekten inte kan implementeras till
följd av myndighetens framtida uppdrag.

Arbetsförmedlingen är en central aktör i ESF och avser att aktivt nyttja medlen inom
ESF+ 2021–2027. Myndigheten har under 2020 varit aktiv i förberedelserna inför
det kommande socialfondsprogrammet och påtalat Arbetsförmedlingens nya
förutsättningar för delta i ESF+, då antalet potentiella projektdeltagare som kan
anvisas till externa projekt kommer att minska. Samverkan är central i
socialfondprojekt och formerna för samverkan i den nya programperioden behöver
anpassas till den reformerade myndigheten.