Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Återrapportering till regeringen 2021-04-16

Arbetsförmedlingen är central i arbetet med Europeiska socialfonden i Sverige och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet.
Under 2020 har Arbetsförmedlingen ägt 12 socialfondsprojekt, varav åtta nationella och fyra regionala projekt. Arbetsförmedlingen har medverkat i 135 projekt, varav 80 projekt som medfinansiär och övriga med sakkunskap som exempelvis representant i styrgrupp.

Ett av de projekt som startats under året är utvärderings- och
lärandeprojektet Rusta och matcha, som löper parallellt med regeringsuppdraget att utveckla en ny matchningstjänst. Arbetsförmedlingen har under 2020 bedrivit projekt i egen regi för ca 1,2 mdkr och medfinansierat projekt med en total projektbudget om drygt 3,2 mdkr.

Arbetsförmedlingens stödstrukturer för ESF har fortsatt att utvecklas och stärkas. Myndigheten har i samverkan med ESF-rådet, stärkt god förvaltning, vilket ökat andelen korrekta beslut om deltagande i ESF-projekt. Under 2020 har myndigheten nyttjat socialfonden på ett mer strategiskt sätt genom medverkan i projekt som harm en starkare koppling till centrala utvecklingsfrågor. Myndighetens interna
inriktningsdokument har bidragit till ökad tydlighet och samsyn gällande vilka projekt som ska prioriteras. Det finns dock fortfarande målkonflikter och målgruppskonkurrens mellan ESF-projekt och myndighetens egna upphandlade insatser.

Socialfondsprogrammet möjliggör fokus på personer som står långt ifrån sysselsättning och har behov av insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden. I många fall omfattar projekten flera målgrupper; nyanlända, särskilt kvinnor, långtidsarbetslösa, individer med ohälsa eller annan sammansatt problematik.

Projektens framgångsfaktorer har varit individanpassning, uthållighet och långsiktighet, samt ett helhetsgrepp för individen. Det krävs ofta en långsammanhållen kedja av insatser för att individen ska komma i sysselsättning, vilket är möjligt att implementera i ESF-projekt.

Finansiering från socialfonden möjliggör förstärkt samverkan. På operativ nivå innebär det ett individorienterat och helhetsinriktat arbetssätt. Samverkan bidrar till ökad förståelse och kunskapsöverföring mellan organisationer, men de långsiktiga
och bestående effekterna på organisation och struktur är mer osäkra.
2020 har präglats av pandemin och en viss osäkerhet kring reformeringens effekter.

Pandemin har haft en direkt påverkan på projekten genom färre deltagare, anpassning av aktiviteter och insatser och samverkan med andra aktörer. Det harpåverkat resultaten i projekten, särskilt på kort sikt. Ökat utbud av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och tydligare verksamhetsstyrning harresulterat i en minskning av antal deltagare i pågående ESF-projekt. Det finns en oro att metoder och arbetssätt som har utvecklats i projekten inte kan implementeras till
följd av myndighetens framtida uppdrag.

Arbetsförmedlingen är en central aktör i ESF och avser att aktivt nyttja medlen inom ESF+ 2021–2027. Myndigheten har under 2020 varit aktiv i förberedelserna inför det kommande socialfondsprogrammet och påtalat Arbetsförmedlingens nya förutsättningar för delta i ESF+, då antalet potentiella projektdeltagare som kan anvisas till externa projekt kommer att minska. Samverkan är central i socialfondprojekt och formerna för samverkan i den nya programperioden behöver
anpassas till den reformerade myndigheten.