Nationella socialfondsprogrammet

 

Återrapportering till regeringen 2019-02

Arbetsförmedlingen är fortsatt en viktig aktör i arbetet med det Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning (socialfondsprogrammet) och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet. Arbetsförmedlingens socialfondsprojekt bedrivs nationellt och regionalt. Projekten initieras och bedrivs i linje med myndighetens övriga uppdrag och utvecklingsarbete för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Arbetet med socialfonden samordnas av Ledningsstaben med stöd av utsedda kontaktpersoner på myndigheten.

Under 2018 har Arbetsförmedlingen ägt 15 socialfondsprojekt, varav åtta nationella- och sju regionala projekt1, 11 av dessa har bedrivits inom programområde två. Arbetsförmedlingen har medfinansierat 119 externt ägda projekt. Under perioden 2014-09-01 – 2018-06-30 har Arbetsförmedlingen bedrivit socialfondsprojekt i egen regi till ett värde av 1 568 582 tkr på beräknad total budget, varav 618 487 tkr är medel från Arbetsförmedlingen.

Under perioden 2014-09-01 – 2018-06-30 har Arbetsförmedlingen medfinansierat externa socialfondsprojekt med totalt 343 552 tkr av total budget.

De flesta av projekten Arbetsförmedlingen äger bidrar till nyanländas etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på nyanlända kvinnor, samt insatser till unga som står långt från arbetsmarknaden. Projekterfarenheter visar att socialfondsprogrammet utgör ett viktigt komplement för de individer som inte är redo eller har svårt att ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Under året har Arbetsförmedlingens arbete med socialfonden fokuserat på att skapa tydligare strukturer och beslutsprocesser för att projekten i högre utsträckning ska bidra till prioriterade utvecklingsområden inom Arbetsförmedlingens verksamhet. Det har genomförts en intern kartläggning av myndighetens behov av stöd i arbetet med socialfondsprojekten, med syfte att vidareutveckla stödstrukturer på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen är utsedd av Regeringen till att vara nationellt samordningskontor (NSK) för Eures i Sverige som till viss del finansieras genom socialfonden.