Mappning mellan svenska yrkesbenämningar och ESCO

Återrapportering till regeringen 15 februari 2021

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande regeringsuppdrag.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen (A2109/01358/A) Arbetsförmedlingen ska inrätta ett preliminärt register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen i enlighet med artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2018 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013, senast den 18 juli 2021.

Resultatet av mappningen ska användas vid digital matchning via den EU-gemensamma IT-plattformen Eures. Målet är att på EU-nivå underlätta arbetsgivare att rekrytera medarbetare, underlätta för arbetssökande att hitta jobb samt öka den geografiska rörligheten av arbetskraften.

Målet har direkt koppling till mobilitetsprojektet Your first EURES job/Ditt första Eures-jobb. Också den nya versionen av det digitala europeiska verktyget för studie- och karriärplanering Europass kommer att använda ESCO.