Likvärdig service i hela landet

Återrapportering till regeringen 15 juni 2021

Arbetsförmedlingens service, kompetens och expertis har i och med digitala satsningar och utökningen av personliga distansmöten blivit mer tillgänglig i hela landet och därmed mer likvärdig. Det har underlättat kontakterna med myndigheten för de flesta arbetssökande och arbetsgivare.

Eftersom omvärld och arbetsmarknad är i ständig förändring krävs dock ett fortsatt utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att det stöd och de tjänster som erbjuds i myndighetens alla kanaler och servicevägar utformas så att leveransen av arbetsförmedlingsservicen som helhet upplevs som samordnad. Detta oavsett var man befinner sig i landet. Fortsatt utveckling av serviceutbudet, digitalt och på distans, fokuserar bland annat på förbättrad tillgänglighet för arbetssökande med funktionsnedsättning, de som är i behov av språkstöd samt personer med skyddade personuppgifter.

Samtidigt behöver arbetssökande och arbetsgivare som har behov av att möta myndigheten på andra sätt än via det digitala mötet eller på distans kunna erbjudas den möjligheten. Arbetsförmedlingen säkerställer detta genom tre huvudsakliga delar, spontana möten vid servicekontor, förbokade möten i egen regi samt möten och aktiviteter hos fristående aktörer. Arbetsförmedlingen bedömer att en ökad fysisk närvaro i gles- och landsbygd inte nödvändigtvis kommer att ske i egen regi. Öppnandet av nya servicekontor i kombination med att utbudet av avtalade tjänster hos fristående aktörer får en bredare geografisk spridning runt om i landet är det som sammantaget kan bidra till en ökad fysisk närvaro.

Vidare är arbetet med att säkerställa en väl fungerande samverkan i hela landet prioriterat inom myndigheten. Det är också av stor vikt att öka förståelsen för hur den geografiskt obundna servicen har utvecklats, vad den syftar till och på vilket sätt det förändrar förutsättningarna för samverkan. Även Arbetsförmedlingens arbetsgivararbete behöver omformas utifrån de nya förutsättningarna.

Arbetsförmedlingen kommer att få anledning att vid slutredovisningen av uppdraget den 1 oktober 2021 återkomma med en redogörelse för erfarenheterna och resultatet av det utvecklingsarbete som är påbörjat inom flera områden.