Lägesbild 2021 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Återrapportering till regeringen

Regeringen har gett i uppdrag åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket,
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att under 2021 samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

En del i överenskommelsen inom myndighetssamverkan består av att ta fram en årlig lägesbild. Detta är den fjärde lägesbilden, som den 8 december 2021 beslutades av den myndighetsgemensamma styrgruppen för uppdraget

I Sverige är arbetslivskriminalitet ett relativt nytt samlingsbegrepp som hämtats från Norge (arbeidslivskriminalitet). På ett övergripande plan omfattar begreppet brott och regelöverträdelser som med en viss grad av systematik sker i arbetslivet. Brotten och regelöverträdelserna sträcker sig över ett brett spektrum och beskrivs varken i något sammanhållet regelverk eller i någon enskild myndighets ansvarsområde.

Rättsligt kan arbetslivskriminalitet identifieras som exempelvis människoexploatering och människohandel för tvångsarbete, arbetsmiljöbrott, brott mot utlänningslagen, bokföringsbrott, bidragsbrott, bedrägerier, skattebrott eller försvårande av skattekontroll. Med andra ord omfattar arbetslivskriminalitet både sådana handlingar som kan klassas som arbetskraftsexploatering (utnyttjande av arbetskraft genom exempelvis låga löner, orimliga arbetstider eller bristfällig/dålig arbetsmiljö) och sådana som utgör olika former av ekonomisk brottslighet och bedrägerier som bidrar till en osund konkurrens.