Lägesbeskrivning Utvecklade matchningstjänster

Återrapportering till regeringen -15

Arbetsförmedlingen ska som en del av ett successivt genomförande av reformeringen tidigt under 2021 påbörja en utökning av utvecklade matchningstjänster till fler leveransområden i syfte att fler arbetssökande ska kunna ta del av sådana tjänster.

I uppdraget att införa utvecklade matchningstjänster har mycket av utvecklingsinsatserna kretsat kring tjänsteutveckling och uppskalning av tjänsten. Detta har i sin tur gett upphov till förändringar i arbetssätt, organisering och it-verktyg. Ett intensivt arbete pågår också med att utveckla kontroll och uppföljningen av leverantörerna där det bland annat genomförs ett arbete med att koncentrera uppföljningen av fristående aktörer.

De förändringar som ger störst effekt för utvecklingen av en effektiv kontroll och uppföljning av fristående aktörer är dock beroende av vissa ändringar i lagrum som ännu inte är på plats. Arbetsförmedlingens förhoppning är att dessa behov tillgodoses framöver.

Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesbeskrivning om genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2021 respektive 15 augusti 2021.