Kunskapscertifikat efter genomfört intensivår

Återrapportering till regeringen 15 april 2021

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag 15 i myndighetens regleringsbrev för 2021 föreslå hur ett kunskapscertifikat ska kunna tas fram av myndigheten efter genomfört intensivår för dem som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk.

Kunskapscertifikatet ska vara utformat så att det svarar mot uppnådda mål, inte bara genomförda moment.
Arbetsförmedlingen förordar att kunskapscertifikatet ska vara relativt enkelt för en praktikanordnare att hantera och gör bedömningen att yrkeskunskaper enligt en tregradig nivåskala (1–3) efter genomförd intensiv praktik tillsammans med referenstagning ger en tillräcklig bild av en arbetssökande som genomgått ett intensivår med godkänt resultat.
Intensivårsdeltagare som inte når som lägst nivå 1 för samtliga tre bedömningskriterier är inte aktuella för ett kunskapscertifikat. Den mall som tagits fram för kunskapscertifikat kan dock utgöra ett stöd för praktikanordnare av intensiv praktik i relation till vad denne ska bedöma under den intensiva praktiken.