Kontroll och uppföljning av leverantörer

Återrapportering till regeringen 2022-04-13

Arbetsförmedlingen bedriver ett brett utvecklingsarbete inom kontroll och uppföljning av leverantörer och tjänster.

Den utveckling som har ägt rum innefattar tekniska lösningar, organisatoriska förändringar, ökad specialisering och framtagande av enhetliga och standardiserade processer och arbetsmetoder.

Denna återrapport redovisar myndighetens hittillsvarande arbete för att säkerställa en kontinuerlig och systematisk kontroll och uppföljning av leverantörer och tjänster, samt myndighetens åtgärder för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar till leverantörer och att aktörer som agerar oseriöst verkar inom arbetsmarknadspolitiken.