Kartläggning av samråd med arbetstagarorganisationerna

Återrapportering till regeringen 2018-05

Arbetsförmedlingen ska enligt 9 a § förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samråda med en arbetstagarorganisation innan en arbetssökande påbörjar ett program eller en insats som är på en arbetsplats.

I praktiken innebär det en skyldighet för Arbetsförmedlingen att inhämta synpunkter från berört fackförbund om förhållanden som rör arbetsplatsen. Fackförbundet har däremot ingen skyldighet att svara. Fackförbundets eventuella yttrande ska sedan vägas in i den samlade bedömningen om lämpligheten i att anvisa.

De program och insatser som är dominerande är olika typer av subventionerade anställningar och praktik.

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018 finns ett uppdrag att kartlägga hur samrådet med arbetstagarorganisationerna uppfylls. Kartläggningen ska innehålla en beskrivning av förfarandet, förekomsten av samråd, samrådens innehåll och kvalitet samt hur svar på samråd används vid beslutsfattandet. Arbetsmarknadens parter ska involveras i kartläggningen.

Hanteringen av samråd är omfattande och tar stora resurser i anspråk. Uppskattningsvis uppgår antalet beslut där samråd borde ha utförts till åtminstone cirka 270 000 för år 2017.

Hur många samråd som faktiskt utförs finns det inga exakta uppgifter på eftersom detta inte registreras. Arbetsförmedlingen har beräknat att myndigheten skickade cirka 194 000 samrådsblanketter till fackförbunden under 2017, vilket troligen är en något för hög beräkning. Detta innebär att samråd i så fall skickas i drygt 70 procent av alla ärenden. En summering utifrån svaren på den enkät som skickats till fackförbunden visar på cirka 107 000 mottagna samråd från Arbetsförmedlingen, vilket troligen är i underkant. Det är en stor differens mellan de båda bedömningarna och utan en digital hantering av samråden är det svårt att få bättre uppskattningar.

Fackförbunden uppskattar att de, lågt räknat, lägger ned cirka 23 årsarbetskrafter på samrådsförfarandet, uppskattningen är dock osäker. Arbetsförmedlingen uppskattar att 45 årsarbetskrafter läggs på samråd beräknat på den något för höga beräkningen av antalet samråd enligt ovan, vilket gör att antalet årsarbetskrafter i realiteten troligen är något lägre.

Att arbetsförmedlarna inte alltid skickar blanketten om samråd beror bland annat på tidsbrist och tidigare erfarenheter av att fackförbunden inte svarar.2 Skälen till att de fackförbund som deltar i samrådsförfarandet inte alltid svarar och yttrar sig beror bland annat på att samrådet skickats till fel förbund, att informationen i samrådet är otillräcklig eller att förbundet saknar kännedom om arbetsgivaren.