Jobbsprånget, återrapport 2023

Återrapportering till regeringen 2023-02-23

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2022 fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten gett stöd till Jobbsprånget.

Jobbsprångets olika delar

Arbetsförmedlingen ger omfattande och fördjupat stöd till Jobbsprånget genom att marknadsföra möjligheten till deltagande för målgruppen genom kommunikationsinsatser externt och internt, identifiera kandidater berättigade till insatsen och handlägga beslut.

880 arbetssökande under 2022

Under 2022 har 880 arbetssökande deltagit i arbetspraktik genom Jobbsprånget. Jobbsprånget kommer genomgående benämnas som den ideella föreningen Jobbsprånget eller praktikprogrammet Jobbsprånget för att tydliggöra när det är föreningen som aktör och när det är själva praktikprogrammet som avses.