Jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen

Återrapportering till regeringen. 2022-10-24

I Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2022 finns ett mål för ökad jämställdhet och jämlikhet i tillgången på insatser.

För perioden januari-augusti är två av myndighetetens fyra prioriterade stöd i jämställdhetsarbetet i linje med de målnivåer som myndigheten har beslutat om. Det gäller kvinnors andelar av nya beslut om matchningstjänster samt nystartsjobb. Dock bedömer Arbetsförmedlingen att det blir svårt att nå målnivåerna för 2022 för ökad andel kvinnor i nya beslut om arbetsmarknadsutbildningar samt särskilda insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

Fokus på långtidsarbetslösheten

Generellt under 2022 har Arbetsförmedlingen fokuserat på att minska långtidsarbetslösheten bland inskrivna på Arbetsförmedlingen. Även här finns en tydlig koppling till Arbetsförmedlingens jämställdhetsarbete, då utrikes födda kvinnor är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Ju längre inskrivningstider desto större andel utrikes födda kvinnor i gruppen, vilket betyder att deras behov av stöd är stort. Samtidigt visar myndighetens uppföljningar att utrikes födda kvinnor är fortsatt underrepresenterade bland dem som har beslut om nystartsjobb, matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar, medan motsatt situation råder för utrikes födda män.

Svagare resultat för kvinnor än män

Resultaten efter avslutad arbetsmarknadsutbildning och matchningstjänster är också jämförelsevis svagare för utrikes födda kvinnor än utrikes födda män. En konsekvens är att förutsättningarna för ökad omsättning till arbete och studier för långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor är sämre än för långtidsarbetslösa utrikes födda män. Denna kunskap tar Arbetsförmedlingen med in i det nya myndighetsgemensamma uppdraget kring utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering som regeringen lämnat.