Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Återrapportering till regeringen 2021-09-01

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag i regleringsbrevet att ta fram inriktningen på myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering för perioden 2022–2025.

Arbetsförmedlingen har slagit fast att ordinarie processer för verksamhetsplanering, uppföljning och resultatredovisning tydligt ska integrera ett jämställdhetsperspektiv. Den grundläggande inriktningen för jämställdhetsarbetet är att inrikes och utrikes födda kvinnor och män ska ha likvärdig tillgång till arbetsmarknadspolitiska stöd samt ha samma möjligheter till arbete och utbildning efter avslutad insats.

Den grundläggande inriktningen ska tas hänsyn till i myndighetens målformuleringar för samtliga arbetsmarknadspolitiska stöd, i synnerhet när det gäller de stöd som är utpekade i uppdraget. Den grundläggande inriktningen är även utgångspunkten för myndighetens jämställdhetsanalyser samt framtagande av åtgärder och gäller på samtliga nivåer i myndigheten.

Jämställdhetsanalyser på respektive område har gjorts med utgångspunkt i att inrikes och utrikes födda kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att värdet av åtgärderna ska vara lika. Analyserna visar att kvinnor, både in- och utrikes födda, är underrepresenterade i de stöd som har analyserats. När det gäller resultaten efter avslutade insatser finns inte något enhetligt mönster, med undantag för att utrikes födda kvinnors resultat i vissa fall ligger lägre än övriga gruppers. Inom respektive analyserad verksamhet finns identifierade utvecklingsområden med konkreta åtgärder.

I rapporten finns även en kortfattad redovisning av vad myndigheten gör gällande förbättrad upptäckt av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck; hur jämställdhet och normkritik är en del av karriär- och yrkesvägledning; samt hur jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet med enhetlig, effektiv och rättssäker handläggning.