Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen 2022-05-09

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar kring individers övergång från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden. Myndigheternas samarbete benämns det förstärkta samarbetet och utförs och leds i respektive myndighets linjeorganisation.

Rapporten beskriver att pandemin har haft en fortsatt påverkan på rehabiliteringssamverkan, bland annat som en följd att många arbetsplatser har haft distansarbete och därmed har påverkat möjligheten för deltagarna i samverkan att komma ut på en arbetsprövning/träning. Möten för omställning har sjunkit till följd av lagändringen som genomfördes i mars 2021. Det framgår även i rapporten att Arbetsförmedlingen inte har förbrukat de tilldelade medlen för 2021, en förklaring är att ersättningsrekrytering till samverkan har varit begränsade. Rapporten ger även en beskrivning av de problem som uppstår i tillämpningen av regelverken när en individ omfattas av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen samtidigt.