Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Återrapportering till regeringen 2023-04-14

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar kring individers övergång från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden. Myndigheternas samarbete benämns det förstärkta samarbetet.

En redovisning av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans samarbete enligt gemensamma regleringsbrevsuppdrag kan sägas omfatta två delar:

  • rehabiliteringssamverkan för individer med behov av rehabiliteringsinsatser
  • omställningsmöten för individer som saknar rätt till ersättning från sjukförsäkringen

Rapporteringen sker årligen, och bygger på runt 9000 kartläggningar per år. En flerårig trend är att andelen som påbörjar insats inom Arbetsförmedlingen efter gemensam kartläggning sjunker. Under 2022 var andelen 71 procent, jämfört med 70 procent 2021. Även andelen som har utvecklat eller återfått arbetsförmåga efter rehabiliteringsinsats sjunker. Andelen steg stadigt fram till 2017 då 60 procent uppnådde arbetsförmåga och har sedan dess sjunkit. Hälften av dem som avslutat rehabiliteringsinsats under 2022 lämnade sjukförsäkringen för att de utvecklat eller återfått arbetsförmåga, en marginell ökning jämfört med 49 procent 2021. Mer än hälften av dem har fått en anställning med eller utan subvention.

Under 2022 har totalt 1 633 omställningsmöten genomförts (2 281 möten 2021). Samma år var det cirka 10 procent av de som inte längre fick sjukpenning och 9 procent av de som fick avslag på ansökan om aktivitetsersättning som deltog vid omställningsmöte. Andelen var densamma 2012 när det förstärkta samarbetet implementerades. Efter 2013 skedde en avsevärd nedgång, som började vända uppåt igen 2018. De flesta som inte längre får sjukpenning går tillbaka till sin arbetsgivare och ser därför inte behov av omställningsmöte.

Ju fler individer de två myndigheterna samarbetar kring desto fler utvecklar eller återfår sin arbetsförmåga. Mot bakgrund av detta har de kommit överens om en ambitionsökning i det förstärkta samarbetet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inför 2023 tagit fram en ny målsättning för samarbetet samt kommit överens om ett gemensamt arbetssätt i rehabiliteringssamverkan som syftar till att öka enhetlighet, effektivitet och individfokus.