Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2020

Återrapportering till regeringen 2021-05-07

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar kring individers övergång från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden. Myndigheternas samarbete, som har funnits som ett gemensamt uppdrag sedan 2012, benämns det förstärkta samarbetet och utförs och leds i respektive myndighets linjeorganisation.

Det förstärkta samarbetet omfattar två delar; rehabiliteringssamverkan för individer som har behov av rehabiliteringsinsatser för att få eller återfå arbetsförmågan och omställningsmöten och kontaktmöten för individer som inte längre har rätt till sjukpenning eller får avslag på ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Uppdraget gäller individer med sjukpenning eller aktivitetsersättning, två olika förmåner inom sjukförsäkringen.

  1. Myndigheternas respektive uppdrag och gällande regelverk formar ett ramverk för det förstärkta samarbetet. Försäkringskassan lämnade 2019 en framställan om att komplettera sakskadeskyddet för arbetsgivare och anordnare som tar emot personer som får sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall .
  2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är mycket angelägna om att regeringen utreder frågan.

Året 2020 har präglats av Coronapandemin och många av arbetssätten har behövt anpassas efter hur pandemin har påverkat människors vardag, samhällsfunktioner och arbetsmarknaden. Pandemin har inneburit en markant ökning av inflödet i sjukförsäkringen samtidigt som Försäkringskassan har fått ansvar för nya förmåner och förändringar i befintliga. För Arbetsförmedlingens del har pandemin inneburit nya prioriteringar med anledning en stor ökning av arbetssökande som både varslats och blivit arbetslösa samtidigt som myndigheten genomgår en stor förändring.

Det förstärkta samarbetet har mot bakgrund av detta påverkats främst genom svårigheten för både Arbetsförmedlingen och dess fristående aktörer att hitta relevanta arbetsträningsplatser och övriga aktiviteter hos arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under året samarbetat på ett bra sätt så att verksamheten kunnat upprätthållas under pandemin och individerna fått det stöd som varit möjligt att ge. Myndigheternas chefer och medarbetare har tillsammans snabbt kunnat hantera de flesta problem som pandemin har medfört. På nationell nivå har chefer fattat de beslut som krävts för att digitala möten mellan individen och myndigheternas handläggare ska kunna genomföras trots att samtliga parter sitter i sitt hem. Denna möjlighet har varit en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget och ge stöd till individer överhuvudtaget. På regional och lokal nivå har cheferna kommit överens om hur stödet till individen och arbetssätten mellan myndigheterna har behövt anpassas utifrån regionala och lokala förutsättningar.

Utifrån omständigheterna under året bedömer Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att resultaten för 2020 totalt sett är bra.