Insatser finansierade genom samordningsförbund

Återrapportering till regeringen 2019-05-17

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 17 maj 2019.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under flera år haft uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning.

I rapporten redovisas:

 • vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för uppdraget under 2018
 • antal insatser som finansierats av samordningsförbunden för regeringens prioriterade behovsgrupper
 • övergripande beskrivning av de individer som deltagit i en insats finansierad av samordningsförbund

  Resultatuppföljning för 2018 visar att det totala antalet insatser för behovsgrupperna har minskat jämfört med 2017, men ökat sedan 2016.
  Uppföljningen visar också att antalet sjukskrivna individer med sjukpenning som deltagit i en insats finansierad av samordningsförbunden har ökat för varje år, medan antalet unga med aktivitetsersättning ligger på en jämförelsevis konstant nivå.
  De sjukskrivna individer som deltagit i en insats har haft sjukpenning i genomsnitt 811 dagar när de startar en insats. En majoritet av dessa är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa; sju av tio är kvinnor.
  Unga med aktivitetsersättning har i genomsnitt haft ersättning i 3,5 år när de startar en insats. Fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn och även för denna behovsgrupp är psykisk ohälsa dominerade.
  Samverkan genom samordningsförbund är ett arbete på lång sikt. Ett uppdrag som ges till två av de fyra samverkansparterna kräver tid och uthållighet för att göra skillnad.