Införa utvecklade matchningstjänster - Lägesrapport Rusta och matcha

Återrapportering till regeringen 2020-10-23

Enligt uppdrag från regeringen,om att utveckla matchningstjänster, har Arbetsförmedlingen utformat och implementerat arbetsförmedlingstjänsten Rusta och matcha. Tjänsten infördes i mars 2020, för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system.

I och med att tidigare lägesrapporter i huvudsak skett muntligen så ger denna lägesrapport utöver information om nuläget även en beskrivning för hur Rusta och matcha har utformats och de avvägningar och resonemang som ligger bakom dess utformning.

Rusta och matcha har utformats för att möjliggöra lärdomar inom de områden som ges av uppdraget samt av den inriktning som beslutades i myndigheten. Följande områden har ringats som särskilt centrala framöver;

  • Resultatstyrd ersättningsmodell
  • Ökat handlingsutrymme för leverantörer
  • Statistiskt bedömningsstöd och delvis automatiserade processer
  • Extern samverkan och koordinering
  • Interna förändringar i kultur och arbetssätt

Rusta och matcha upphandlas som ett valfrihetssystem inom sex leveransområden. Målet med tjänsten är att de arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid och på så sätt lösa sin arbetslöshetssituation.

Målgruppen för tjänsten Rusta och matcha utgörs av arbetssökande som är i behov av såväl rustande och matchande stöd för att nå målet i tjänsten. En stor del av arbetssökande i målgruppen står långt från arbetsmarknaden.

Bedömning om den arbetssökande tillhör målgruppen för tjänsten eller inte sker utifrån en bedömning av avstånd till arbetsmarknaden. Ett statistiskt bedömningsstöd väger samman information om en arbetssökande och dennes avstånd till arbetsmarknaden och därmed omfattningen på dennes stödbehov.

Ersättningen till leverantörerna är i huvudsak resultatbaserad samt differentierad i tre ersättningsnivåer detta utifrån hur nära arbetsmarknaden de arbetssökande står.

Rusta och matcha tillgängliggjordes i slutet av mars 2020 och har vid rapporttillfället varit igång lite mer än 6 månader. Till följd av arbetsmarknadsläget och pandemin samt inkörning av de nya systemstöden så har de uppskattade målen för volymer inte uppnåtts men det ökar stadigt. I vecka 41 så har 3755 arbetssökande pågående beslut om Rusta och matcha.

Det finns vid rapportens fastställande 41 godkända leverantörer på sammanlagt 140 unika adresser inom leveransområdena.

I samband med att tjänsten utformades gjordes iakttagelser kopplat till förutsättningar som krävs för att skapa än bättre arbetsmarknadstjänster, exempelvis gällande lagstiftning och andra regelverk, teknisk funktionalitet och arbetsprocesser.

När det kommer till lärdomar och erfarenheter gällande tjänstens utformning och funktionssätt är det vid detta rapporttillfälle för tidigt för att dra sådana slutsatser. Detta då tjänsten är i ett uppstartsskede och det krävs ytterligare data och information för att kunna göra några mer djupgående analyser och utvärderingar.