Hur Arbetsförmedlingen arbetar för att stärka sin informationssäkerhet

Återrapportering till regeringen 2022-10-26

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen begärt beskrivningar för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet.

Stärka informationssäkerheten

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen begärt beskrivningar för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bland annat utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ och utifrån reformeringen av myndigheten. Arbetsförmedlingen ska särskilt redogöra för åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta. Denna rapport är en redovisning av uppdraget.

Pågående förändringsarbete

Arbetsförmedlingen driver ett större pågående förändringsarbete inom myndighetens informationssäkerhetsarbete. Arbetet utgår från en framtagen och beslutad handlingsplan. Handlingsplanens övergripande syfte är att ytterligare förstärka myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som ett integrerat ledningssystem inom myndighetens ordinarie ledningssystem, intern styrning och kontroll.