Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering 2021

Återrapportering till regeringen 22-09-23

Denna rapport har tagits fram med anledning av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 och uppdraget: Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablerin.

Under bidragsåret 2021 har medel använts av arbetsmarknadens parter för olika typer av särskilda främjande och utvecklingsinsatser enligt förordning (2015:848). Samtliga 15 bidragsmottagande organisationer har till Arbetsförmedlingen redovisat vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Arbetsförmedlingen har bedömt att bidragsanvändningen av de beviljade medlen har skett i enighet med syftena i förordning (2015:848) med vissa anpassningar av insatsernas genomförande på grund av pandemin och dess konsekvenser på arbetsmarknaden.