Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Återrapportering till regeringen 2021-09-17

Arbetsförmedlingen har under 2020 fördelat totalt drygt 30,7 miljoner kronor av det tilldelade anslaget om totalt 35 miljoner kronor till arbetsmarknadens parter för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Under bidragsåret 2020 har medel använts av arbetsmarknadens parter för olika typer av särskilda främjande och utvecklingsinsatser i enlighet med syftena i förordning (2015:848).

Samtliga 19 bidragsmottagande organisationer har till Arbetsförmedlingen redovisat vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Nyttjandegraden av beviljat belopp har varit 78,6 procent. Arbetsförmedlingen har bedömt att bidragsanvändningen har skett i enighet med de beviljade medlen och ändamålet med vissa anpassningar av genomförandet på grund av pandemin.

Genomförda insatser som har redovisats till Arbetsförmedlingen i de ekonomiska redovisningarna har haft både främjande och utvecklande inriktningar för att bidra till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända samt främja branschernas kompetensförsörjning.

Insatser med främjande inriktning avsåg främst bidragsmottagande organisationernas interna och externa synliggörande kommunikation- och informationsinsatser, tillhandahållande av olika typer av språkfrämjande läromedel, digitala events, seminarier, rådgivning, webbutbildningar, främjande av rekryteringar av nyanlända till bristyrken samt övrigt påverkansarbete.

Insatser med utvecklande inriktning avsåg främst utveckling av branschernas valideringsmodeller, framtagande av yrkesprofiler, språkstöd och utbildningsmaterial, uppdatering och utveckling av språkfrämjande verktyg inklusive översättningar till andra relevanta språk, vidareutveckling av modeller, metoder och framtagande av olika typer av informationsmaterial.

Flera parter har i de ekonomiska redovisningarna till Arbetsförmedlingen framhållit att det tilldelade statsbidraget har ökat förutsättningarna för branschernas utvecklingsarbete med målgruppen nyanlända.